ارتقاي درك از بيماري مولتيپل اسكلروزيس (ام‌اس) و حيطه‌هاي آن در بيماران شركت‌كننده در گروه حمايتي همتايان

فصلنامه دانش و تندرستي

دوره 8 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: درک از بيماری، عقايد بيمار از بيماري مي‌باشد که در تصميم‌گيری بيمار برای انجام رفتارهای مؤثر در ارتباط‌با بيماری و دستيابی به نتايج مثبتی چون تطابق با بيماری و بهبود عملکرد تأثير دارد. از‌آنجايی‌که تابه‌حال در ايران برروی درک از بيماری در بيماران ام‌اس پژوهشی انجام نشده است، پژوهش حاضر تأثير گروه همتايان را بر درک از بيماری ام‌اس و حيطه‌های آن در مبتلايان به ام‌اس بررسی مي‌کند.
مواد و روش‌ها: اين پژوهش یک پژوهش نیمه‌تجربي قبل و بعد بود که برروي 33 بيمار مبتلا به ام‌اس در سه گروه حمايتي همتا (10 نفر درگروه مردان، 11 نفر در گروه زنان و 12 نفر در گروه مختلط زن و مرد) به‌مدت 8 هفته و هر هفته 2 ساعت انجام شد. سطح درک از بیماری ام‌اس با استفاده از "پرسش‌نامه تعديل‌شده درک از بيماری" که 75 عبارت دارد و ضريب آلفای کرونباخ آن 80 /0 بود، قبل و بعد از تشکيل گروه‌ها سنجيده شد.
نتايج: ميانگين نمرات درک از بيماری ام‌اس در بيماران شرکت‌کننده در گروه همتايان بعد از مداخله گرچه افزایش یافته بود، ولی اين افزايش به‌لحاظ آماری معنادار نبود. در بین سه گروه، شرکت در گروه همتايان سبب ارتقاي سطح درک از بيماری در گروه مختلط (01/ 0=P) شده بود.
نتيجه‌گيری: نتايج پژوهش نشان داد كه شرکت درگروه همتايان سبب افزايش درک از بيماری در مبتلايان به ام‌اس مي‌شود و باتوجه به اين امر که حمايت اجتماعي، احساس تعلق در افراد ايجاد مي‌کند و تطابق بهتر با حوادث زندگي را به دنبال دارد، لذا ضرورت دارد مداخلاتي برپايه حمايت اجتماعي و ارتقاي سطح درك از بيماري براي مبتلايان به ام‌اس طراحي شود. همچنین نتايج پژوهش را مي‌توان در حيطه‌های آموزش گروه‌های علوم پزشکی و مديريت بالينی به‌کارگرفت.

PROMOTION OF ILLNESS PERCEPTION AND IT’S ASPECTS IN A MULTIPLE SCLEROSIS (MS) PEER SUPPORT GROUPS
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: Illness perception is the beliefs that patients have about their illness and it influences patients’ decision for effective behavior to achieve positive results such as adapting with the disease and improving functionality. Since there are no studies about illness perception of MS in Iran, the present study aims to evaluate the impact of peer group on illness perception level in patients with MS.
Methods: This was a quasi-experimental before-and-after design research that was conducted on 33 patients with MS in three supporting peer groups (10 participants in men group, 11 in women group, and 12 in the mixed group). The participants attended two-hour sessions for eight weeks. Illness perception level in patients was assessed before and after the formation of groups by the "Revised Illness Perception Questionnaire (IPQ-R)” whose Cranbach’s alpha coefficient was 0.80.
Results: The results showed that although the mean score of the patients’ illness perception increased, but it was not significant. Between three groups, attending peer support group increased illness perception in the mixed group (p=0.01).
Conclusion: The findings of the present investigation asserted that participating in peer groups ends in augmentation of illness perception level in MS patients also, as social support create a feeling of belonging and thus may help sufferers of MS adapt better to life events then it would be beneficial to develop interventions for MS patients based on social support and illness perception. The obtained results of this study can be utilized in education of medical groups and clinical management.

قیمت : 20,000 ريال