ميزان انطباق سيستم‌های اطلاعات جراحی با نيازهای اطلاعاتی جراحان در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهيد بهشتی

پياورد سلامت

دوره 7 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف : توجه به نيازهای اطلاعاتی کاربران جهت طراحی سيستم‌های اطلاعاتی سبب می شود کيفيت مراقبت افزايش يابد. اين مطالعه با هدف بررسی ميزان انطباق سيستم‌های اطلاعات جراحی با نيازهای اطلاعاتی جراحان انجام شد.
روش بررسی: اين پژوهش از نوع کاربردی است که به روش توصيفی- مقطعی انجام شد. جامعه آماری دو گروه را در برگرفت. گروه اول سيستم‌های اطلاعات بيمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهيد بهشتی و گروه دوم جراحان به تعداد 982 نفر بود. نمونه پژوهش بيمارستان‌هايی بودند که بيشترين تعداد جراحی را داشتند و نمونه گيری جراحان با استفاده از فرمول آماری انجام گرفت. جهت گردآوری داده‌ها ابتدا با استفاده از پرسشنامه از جراحان نظرسنجی شده و سپس با استفاده از چک ليست و مصاحبه با مسئولين فنی ميزان انطباق سنجيده شد. تحليل داده‌ها با استفاده از آمار توصيفی صورت گرفت.
يافته‌ها: در بيمارستان رسول (ص) و بيمارستان امام خمينی(ره) سيستم‌های اطلاعات جراحی درحوزه قابليت برنامه ريزی(50 درصد) بيشترين انطباق را با نيازهای جراحان داشته است. در همه بيمارستان‌ها غير از شريعتی، سيستم اطلاعات جراحی در حوزه انعطاف پذيری 50 درصد با نيازهای اطلاعاتی کاربران انطباق داشت.
نتيجه ‌ گيری : از ديدگاه جراحان قابليت انعطاف پذيری، برنامه ريزی و دسترسی به داده‌ها اولويت بالايی داشت در صورتی که سيستم‌ها از لحاظ قابليت نمايش اطلاعات در سيستم با نيازهای اطلاعاتی جراحان انطباق نداشت. در طراحی سيستم‌ها بهتر است اين قابليت‌ها در نظر گرفته شود.

Compliance Rate Of Surgical Information Systems With The Information Needs Of Surgeons 2012
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and Aim: Considering the information needs of users improves the quality of care . We aimed to Survey the Compliance Rate of Surgical Information Systems with The Information Needs of surgeons.
Materials and Methods: This was a descriptive and original study. Statistical Society consisted of two groups. First was the hospital information systems in hospitals of Tehran University of Medical Sciences and Shahid Beheshti were the first group. The Second group were 982 surgeons. Hospitals that had the highest number of surgeries were the research sample. Researcher gathered data in two steps. First by questionnaire and then checklist was used to collect the data by interviewing the technicians’ of systems . All data has been analyzed by descriptive analysis.
Results: In Rasul and Emam hospitals surgical information systems in scheduling section(50%) had highest conformity with surgeons needs. In flexibility section in all hospitals except of Shariati, they had 50% conformity with information needs of surgeons.
Conclusion: From surgeons view flexibility capability, scheduling and accessing data had highest priority although systems from display capability had not the conformity with the user needs. In designing the surgical information systems in future it is better to consider these capabilities.

قیمت : 20,000 ريال