بررسی و مقايسه ميزان آمادگی بيمارستان‌های آموزشی جهت استقرار مدارک پزشکی الکترونيکی در دانشگاه علوم پزشکی اروميه

پياورد سلامت

دوره 7 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: توسعه فن­آوری اطلاعات و ارتباطات موجب تحولات عظيمی در حوزه­های مختلف شده است.
مدارک پزشکی الکترونيکی سيستمی با ارزش جهت دسترسی به اطلاعات بيمار در بيمارستان ­ ها می‌باشد. هدف پژوهش، بررسی و مقايسه وضعيت بيمارستان­های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اروميه از نظر فنی، سازمانی و قانونی جهت استقرار سيستم مذکور بود.
روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصيفی تحليلی بوده و جامعه پژوهش 98 نفر از مديران ارشد و ميانی بود. در اين مطالعه از روش سرشماری استفاده و جامعه پژوهش به عنوان نمونه پژوهش در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه دو قسمتی آگاهی و استانداردهای مورد نياز جهت اجرای سيستم بود. روايی و پايايی پرسشنامه ارزيابی و داده­ها از طريق SPSS تحليل گرديد.
يافته‌ها : از بين پنج بيمارستان مورد مطالعه، آگاهی افراد جامعه پژوهش در حد متوسط بود. از لحاظ وجود الزامات، تفاوت معني­داری بين ميانگين امتيازات استقرار مدارک پزشکی الکترونيکی از نظر مجموع سه متغير بين بيمارستان "د" با بقيه بيمارستان­ها مي­باشد و ساير بيمارستان­ها با هم اختلاف معنی داری ندارند.
نتيجه‌گيری: از بين پنج بيمارستان مورد مطالعه، سه بيمارستان "الف"، "ج" و "ب" دارای آمادگی مناسب برای استقرار مدارک پزشکی الکترونيکی مي­باشند و دو بيمارستان ديگر آمادگی لازم را نداشتند. اين در حالی است که پياده سازی مدارک پزشکی الکترونيکی کيفيت خدمات سلامت، ايمنی بيمار و سرعت رسيدگی به بيماران را افزايش داده و منجر به کاهش هزينه­های سلامت می‌شود، از اين رو پيشنهاد مي­گردد بيمارستان­ها جهت استقرار سيستم، اقدامات لازم را انجام دهند.

Readiness Survey And Comparison Of Educational Hospitals Of Medical Sciences University Of Urmia To Deploy Electronic Medical Records
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and Aim: Development of information and communication technology has led to enormous changes in different areas. Electronic medical records system is valuable to access patient data in hospitals. This study aimed to investigate and compare the educational hospitals of Uemia University of Medical Sciences in case of technical, organizational and legal to establish the system.
Materials and Methods: The study was a descriptive cross-sectional study. The study population consisted of 98 senior and central managers. In this study population census was used and the entire population were considered as the sample. A questionnaire was used for data collection, which included two sections in order to determine the level of research community awareness and to analyze the standards related requirements for the implementation of the system. Validity and reliability were assessed and the data was analyzed by SPSS.
Results: Sample awareness in 5 hospitals of this study was moderate. In terms of requirements, there was a significant difference between the means of Electronic Medical Records in terms of three variables between hospitals "D" and the rest of the hospitals. And no significant difference was seen among other hospitals.
Conclusion : Three hospitals, "a", "c" and "b", among five studied hospitals are in preparation for the deployment of electronic medical records. Other two hospitals were not prepared. However, the implementation of electronic medical records, increases health care quality, patient safety and patient care and also decreases health costs. So it is suggested that hospitals do necessary efforts to establish EMR.

قیمت : 20,000 ريال