بررسی عوامل موثر بر پذيرش فناوری اطلاعات توسط کارکنان بخش مدارک پزشکی بر اساس مدل پذيرش فناوری در بيمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران

پياورد سلامت

دوره 7 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: به‌رغم تمام مزيت‌های ذاتی فناوری اطلاعات در بخش سلامت، هنوز بکارگيری آن با مقاومت کارکنان در برابر پذيرش فناوری اطلاعات همراه است. هدف اين مطالعه بررسی عوامل موثر بر پذيرش فناوری اطلاعات توسط کارکنان بخش مدارک پزشکی بيمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران بر اساس مدل پذيرش فناوری در سال 1390 بود.
روش بررسی: پيمايشی از نوع توصيفی – تحليلی بود. جامعه پژوهش 363 نفر کارکنان بخش مدارک پزشکی بيمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران بودند که 123 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بود که روايی و پايايی آن به تاييد رسيد. داده‌ها پس از گردآوری و ورود به کامپيوتر توسط نرم افزار آماری SPSS و روش‌‌های توصيفی و استنباطی و آزمون رو- اسپيرمن تحليل شدند.
يافته‌ها: ارتباط مستقيم و مثبتی بين برداشت ذهنی از سهولت استفاده ( PEOU ) با نگرش کارکنان نسبت به فناوری اطلاعات و ميزان استفاده واقعی از آن وجود دارد(14/ 0 = R و05/ 0 = P و 36/ 0 = R و05/ 0 = P ). همچنين برداشت ذهنی از مفيدبودن فناوری اطلاعات ( PU ) بر متغيرهای نگرش کارکنان نسبت به فناوری اطلاعات و ميزان استفاده واقعی آن‌ها از فناوری اطلاعات تاثير مستقيم و معنی‌داری دارد(R=0.22, P= 0.05; R=0.37, P=0.05 ) .
نتيجه‌گيری: برداشت ذهنی از سودمندی استفاده و برداشت ذهنی از سهولت استفاده از فناوری اطلاعات، فاکتورهای تعيين کننده در پذيرش فناوری اطلاعات از سوی کارکنان بخش مدارک پزشکی هستند . لذا پيشنهاد می شود در پياده‌سازی سيستم‌های فناوری اطلاعات در اين بخش دو اصل بالا مدنظر تيم های برنامه‌ريزی و پياده‌سازی قرار گيرند.

Factors Affecting Information Technology Acceptance By Health Information Management (HIM) Staff Of Tehran University Of Medical Sciences’ Hospitals Based On The Technology Acceptance Model (TAM) In 2011
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and Aim: Despite all inherent advantages of information technology in health sector, its implementation still faces many problems. One of the most important barriers is people’s resistance. This study was carried out to survey the factors affecting the acceptance of information technology by Health Information Management (HIM) staff of Tehran University of Medical Sciences (TUMS) hospitals based on Technology Acceptance Model (TAM) in 2011.
Materials and Methods: It is a descriptive-analytical survey. The population of the study consisted of the HIM staff (363 members) of TUMS hospitals. As the sample, 123 employees were selected. The data gathering tool was a questionnaire the validity and reliability of which were confirmed. The data were collected and analyzed by SPSS software, descriptive statistical methods and Spearman Test.
Results: The results showed that there was a positive direct relationship between perceived ease of use (PEOU) on the one hand and the staff’s attitude and their application of IT on the other hand (R=0.14, P= 0.05; R=0.36, P=0.05). Also, perceived usefulness (PU) had a significant direct effect on the staff’s attitude and their application of IT (R=0.22, P= 0.05; R=0.37, P=0.05).
Conclusion : Perceived ease of use (PEOU) and perceived usefulness (PU) are the factors affecting the acceptance of information technology by the HIM staff of TUMS hospitals. Therefore, it is suggested that the above two principles be considered when designing and implementing the IT systems.

قیمت : 20,000 ريال