تاثير توانمند سازي خانواده محور بر خودكارآمدي و عزت نفس بيماران تحت جراحي باي پس عروق كرونر

Journal of Research Development in Nursing & Midwifery

Volume 10 - Number 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف‌: جراحي باي پس عروق كرونر به دنبال بيماري‌هاي عروق كرونر، يكي از روش هاي درماني در بيماران قلبي به شمار مي‌رود كه تاثيرات مهمي در عملكرد بيمار ايجاد مي كند؛ لذا بهبود و ارتقاء دو شاخص خودكارآمدي و عزت نفس بسيار اهميت دارد. اين مطالعه با هدف تعيين ميزان تاثير برنامه توانمندسازي خانواده محور در خودكارآمدي و عزت نفس بيماران تحت جراحي عروق كرونر انجام شده است.
روش بررسي: اين پژوهش يك مطالعه كارآزمايي باليني شاهد‌‌دار بود كه بر روي 102 بيمار و 102 عضو فعال خانواده بستري در بخش جراحي قلب بيمارستان امام خميني‌(ره) در سال 1390 انجام گرفت. بيماران واجد شرايط به روش نمونه‌گيري در دسترس انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه كنترل و آزمون قرار گرفتند. در ابتدا خودكارآمدي و عزت نفس دو گروه اندازه‌گيري شد، سپس براي گروه آزمون برنامه توانمند‌ سازي خانواده محور از طريق آموزش انفرادي، بحث گروهي، نمايش و مشاركت عملي اجرا شد و گروه آزمون تنها مراقبت هاي رايج بخش را دريافت كردند و بعد از مداخله دوباره خودكارآمدي و عزت نفس اندازه‌گيري شد. داده‌ها با استفاده از نرم افزار‌18 - PASW statistics مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: دو گروه از نظر متغيرهاي جمعيت شناختي و ميانگين نمرات خودكارآمدي و عزت نفس همسان بودند و بعد از مداخله بر اساس نتايج يافته ها با آزمون تي مستقل از نظر ميانگين نمرات، ميزان خودكارآمدي و عزت نفس بيمار تفاوت معني‌داري مشاهده گرديد(000 /0= p). ‌همچنين با انجام آزمون تي زوجي قبل و بعد از مداخله در گروه آزمون از نظر ميانگين نمرات فوق تفاوت معني- داري مشاهده شد(000/ 0= p).
نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي اين پژوهش به نظر مي رسد، توانمند سازي خانواده محور براي بيماران تحت باي پس كرونر عملي و امكان پذير بوده و با بهبود و افزايش خودكارآمدي و عزت نفس بيمار همراه است.

The Effect of Family-Centered Empowerment in Self Efficacy and Self Esteem in Patients Undergoing Coronary Bypass Graft Surgery
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and objective: Coronary Bypass Graft Surgery (CBG) is one of the therapeutic approaches having the leading effects on the function of the patients. Because of paramount importance of self-efficacy and self-esteem, we aimed to evaluate the effectiveness of family-centered empowerment on the self- efficacy and self-esteem of the patients undergoing coronary bypass surgery.
Material and Methods: This case control clinical trial was conducted on 102 patients with elective heart surgery and 102 of their active family members in 2011.? The patients were selected via convenience sampling and randomly assign ed to experimental and control group. After measuring the self-efficacy and self-esteem, family-centered empowerment care, including individual training, group discussion, film and active participation,? was performed in experimental and just routine care in control group. Using PASW statistics-18, we analyzed the data.
Results: The results showed that the two groups were the same considering population variables and the mean scores of self-efficacy and self-esteem. The level of self-efficacy and self-esteem in case group were significantly higher than those of controls (P<0.000). After intervention, the mean score of self-efficacy and self-esteem were increased (P<0.0000).
Conclusion:?In regard with the results,? family-centered ?empowerment care ?in patients undergoing CBG is practically feasible , and it can be helpful in improving self-efficacy and self- esteem.