رابطه شدت و مدت ديسمنوره با نوع IUD‌مورد استفاده زنان در تنظيم خانواده

Journal of Research Development in Nursing & Midwifery

Volume 10 - Number 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: يكي از شايع ترين عوارض IUD كه اكثر استفاده‌كنندگان از اين وسيله گريبانگير آن هستند، ديسمنوره مي‌باشد. اين عارضه در IUD‌ هاي مختلف متفاوت است. هدف از اين مطالعه، مقايسه ديسمنوره در IUD هاي مولتي لود‌ 375 و كاپرتي A‌ 380 مي باشد.
روش بررسي: اين مطالعه از نوع كار آزمايي باليني كنترل شده تصادفي دوسوكور مي‌باشد كه بر روي 48 زن در يك مركز بهداشتي-درماني در شهر تبريز از تاريخ بهمن ماه 1390 تا مهرماه 1391 انجام شد. شركت كنندگان توسط بلوك‌بندي تصادفي با بلوك‌هاي 4 تايي و 6 تايي به دو گروه مساوي دريافت كننده IUDمولتي لود 375 يا گروه دريافت كننده IUD كاپرتي A 380 تقسيم شدند. ميزان ديسمنوره مراجعين با استفاده از مقياس آنالوگ بينايي قبل و چهار ماه بعد از IUD گذاري اندازه‌گيري شد. در مقايسه ديسمنوره در دو نوع IUD، از آزمون هاي من ويتني و تحليل رگرسيوني رتبه اي و آزمون فريدمن با نرم افزار 13-‌SPSS انجام شد.
يافته‌ها: نتايج پژوهش نشان داد كه شدت و مدت ديسمنوره در دو‌گروه با كنترل اثر متغير ديسمنوره قبل از IUD گذاري و‌‌داروي مصرفي و فاصله بين آخرين زايمان و IUD گذاري تفاوت معني‌دار آماري داشت، طوري كه شدت و مدت ديسمنوره در گروه IUDمولتي لود به طور معني‌داري كاهش و‌در گروه كاپرتي افزايش يافته بود.
نتيجه‌گيري: نتايج پژوهش حاضر نشان داد استفاده از IUD مولتي لود باعث كاهش قابل ملاحظه در شدت و مدت ديسمنوره در نمونه- هاي مورد پژوهش گرديد. بنابراين در مراكز ارائه دهنده خدمات تنظيم خانواده، مشاوره در مورد هر دو نوع IUD مولتي لود و كاپرتي ضروري به نظر مي رسد.

The Relationship between the kind of IUD and Severity and Duration of Dysmenorrhea
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and Objective:?One of the most common complications of IUD users is dysmenorrhea, which is not the same in different IUDs. The aim of this study was to compare the dysmenorrhea in IUD multi-load 375 and IUD copper T 380 A.
Material and Methods: ??A randomized double- blinded controlled clinical trial was conducted on 48 women referring to a health-center ?in Tabriz, from 2011jan-2012 oct.The participants ?were randomly allocated to two groups of multi-load 375 IUD and the copper T 380A IUD ( located in a four-member and six-member block).We measured the amount of dysmenorrhea with Visual Analog Scale , before the IUD insertion and four mouths later. The data was analyzed by SPSS-13, using Mann-Whitney, Regression, Fridmans test.
Results: The results showed that the severity and duration of dysmenorrhea in two groups of IUD were significantly different, considering ?the factors such as the baseline dismenorrhea?, the utilized drug and the interval between the last labor and IUD insertion.The dysmenorrhea in multi-load group was decreased and in copper T increased significantly.
Conclusion: Based on the results , multi-load IUD results in considerable reduction in the severity and duration of dysmenorrhea. Therefore, it is reccomended counseling about both multi-load IUD and Copper T in the family planning service centers.