چالش در پذيرش همودياليز: بخشي از يك مطالعه نظريه زمينه اي

Journal of Research Development in Nursing & Midwifery

Volume 10 - Number 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: ميزان رشد بيماري كليوي مرحله انتهايي در ايران از رشد جهاني بيشتر و حدود 12‌درصد در سال است. افراد تحت همودياليز هم بواسطه بيماري كليوي و هم بواسطه درمان همودياليز متحمل فشارهاي جسمي، رواني و اجتماعي زيادي مي‌شوند كه پذيرش همودياليز را براي آنان مشكل مي سازد. با اين حال‌ پذيرش همودياليز نقطه شروع سازگاري است. هدف مطالعه حاضر،‌ تبيين چالش در پذيرش همودياليز مي باشد.
روش بررسي: مطالعه حاضر بخشي از يك مطالعه كيفي (نظريه زمينه‌اي)‌در رساله دكترا مي باشد. اولين نمونه‌ها با روش نمونه‌گيري هدفمند انتخاب و نمونه هاي بعدي بر اساس يافته هاي پژوهش با نمونه‌گيري نظري انتخاب و تا اشباع داده ها (24 نفر) ادامه يافت. جمع آوري داده‌ها با مصاحبه‌هاي نيمه ساختار يافته، ثبت هاي يادآور و يادداشت‌هاي عرصه انجام شد. مكان مطالعه بخش‌همودياليز، بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي شهر تهران بود. تحليل داده‌ها به روش اشتراس و‌كوربين صورت‌گرفت. دقت مطالعه با روش لينكلن و گوبا تاييد‌ و ملاحظات اخلاقي رعايت شد.
يافته ها: چالش در پذيرش همودياليز با طبقات پذيرش ضرورت همودياليز (با اجبار، بنا بر تجربه و استدلال و بنا بر‌هنجارهاي اجتماعي) و عدم پذيرش ضرورت همودياليز (به صورت ذهني و عملي) با كدهاي مربوطه پديدار شد.
نتيجه گيري: افراد در گذار به همودياليز در مورد پذيرش همودياليز با چالش مواجه اند. آموزش، حمايت هاي فردي، خانوادگي و اجتماعي مي توانند اين چالش را با تغيير از عدم پذيرش (به صورت ذهني يا عملي) يا پذيرش اجباري به پذيرش (بنا بر تجربه يا استدلال و هنجارهاي اجتماعي) حل نمايند.

Challenge in Acceptance of Heamodialysis: A Part of a Grounded Theory
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and objective: The rate of end-stage renal disorder (ESRD) in Iran, 12%, is more than the worldwide range. The people with Hemodialysis are greatly under physical, mental and social pressures that make the acceptance of Hemodialysis difficult. Since the acceptance can be the beginning point of adaptation, this study aimed to explore the challenge in acceptance of Hemodialysis.
Material and Methods: This grounded theory study was undertaken in the Hemodialysis wards of the hospitals affiliated with Shaheed Beheshti University of Medical Sciences in Tehran. The first samples were selected via purposive sampling and the later ones with theoretical sampling till data saturation (N=24).? Semi-structured interview, field notes and memos were used for data collection. The data was analyzed by using Strauss and Corbin method. Data rigor was confirmed by Lincoln and Goba criteria, considering ethical points. Results: The challenge in acceptance of Hemodialysis emerged the categories of acceptance (by force, experience, reasoning or social norms) and lack of acceptance (subjective or objective) of necessity of Hemodialysis as well as their related codes.
Conclusion: The people on Hemodialysis encounter a challenge for acceptance of Hemodialysis. Education as well as personal, familial and social supports can resolve this challenge by changing lack of acceptance (subjective or objective) or acceptance by force to acceptance (by experience, reasoning or social norms).