تاثير برنامه لمس درماني بر تهوع حاد بيماران تحت شيمي درماني مبتلا به سرطان پستان

Journal of Research Development in Nursing & Midwifery

Volume 10 - Number Suppl.1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف : تهوع، شايع ترين، بدترين و پردردسر ترين عارضه ناشي از شيمي درماني است. اين مطالعه با هدف تعيين­ تاثير برنامه لمس درماني بر ميزان تهوع زنان مبتلا به سرطان سينه تحت شيمي درماني انجام گرفت.
روش بررسي : اين پژوهش يك مطالعه نيمه تجربي از نوع كارآزمايي باليني در سال 92-91 با سه گروه مداخله واقعي، مداخله با پلاسبو و گروه كنترل است. مداخله مورد نظر انجام برنامه لمس درماني بر روي زنان مبتلا به سرطان پستان تحت شيمي درماني با رژيم دارويي يكسان بود.. ابزار جمع آوري­،­ اطلاعات دموگرافيك و چك ليست ثبت مدت زمان و تعداد دفعات بروز تهوع در 4 نوبت شبانه روز در فاز حاد بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-16 و با استفاده از آزمون هاي آنوا و آناليز واريانس و كروسكال واليس تحليل گرديد.
يافته­ها : يافته­هاي پژوهش نشان داد كه ميانگين برنامه لمس درماني، موجب كاهش معني­دار مدت زمان تهوع نسبت به دو گروه كنترل و پلاسبو گرديد. دفعات بروز تهوع نيز هم در­گروه آزمون و هم در گروه پلاسبو تحت تاثير تلقين كم شد. شروع زمان بروز تهوع بعد از اتمام داروي شيمي درماني در گروه آزمون نسبت به گروه هاي پلاسبو و كنترل به تاخير افتاد.
نتيجه­گيري : اين پژوهش نشان داد كه برنامه لمس درماني بر تهوع حاد بيماران تحت شيمي درماني مبتلا به سرطان پستان موثر است. بنابراين آموزش و اجراي آن توسط پرستاران باليني به عنوان يك مداخله مستقل پرستاري پيشنهاد مي شود.

Effects of Therapeutic Touch Plane on Acute Induced-Nausea in Breast Cancer Women in Isfahan 2012-13
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and Objective: Nausea is the worst, prevalent chemotherapy- induced complication. The purpose of this research is to investigate the effect of therapeutic touch plan on chemotherapy- induced nausea in breast cancer women in Isfahan, 2012-2013.

Material and Methods: this quasi-experimental clinical trial was conducted in 2012 -2013 on three groups of intervention, placebo and control. The intervention was the therapeutic touch applying on the breast of the women undergone chemotherapy with the same medicine regiment. The data related to the times of nausea was recorded four times in a day by a checklist and analyzed by SPSS-16, using ANOVA & Kruskal–Wallis.

Results: the Findings showed that the therapeutic touch was significantly effective than control and placebo in reducing the duration of nausea. On the effect of suggestion, the times of nausea were diminished in both intervention and placebo. The onset of nausea was delayed in intervention compared to placebo and control.

Conclusion: owing to the effect on acute chemotherapy- induced nausea, it is recommended that therapeutic touch program be educated and implemented by clinical nurses.