مقايسه نقش تبيينی کمال گرايی در ويژگی‌های وسواسی جبری و نگرش‌های خوردن مرضی

فصلنامه روان شناسي باليني- دانشگاه سمنان

دوره 5 - شماره 17

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: کمال گرايی مرضی ارتباط نزديکی با اختلالات خوردن و وسواسی جبری دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تبيينی کمال گرايی در ويژگی‌های وسواسی جبری و نگرش‌های خوردن مرضی بود. روش: اين پژوهش از نوع تحقيقات همبستگی بود. نمونه‌ای به حجم 790 نفر از بين دانشجويان به روش نمونه گيری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. شرکت کننده‌ها به پرسشنامه‌های بازنگری شده وسواسی جبری، نگرش‌های اختلال خوردن و کمال گرايی هيل پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از روش تحليل رگرسيون چند متغيره همزمان تحليل شدند. يافته‌ها: نتايج نشان داد که نقش تبيينی کمال گرايی در ويژگی‌های وسواسی جبری بيشتر از نگرش‌های خوردن مرضی است. نتايج سهم بيشتر کمال گرايی ناسازگار را در پيش بينی ويژگی‌های وسواسی جبری و نگرش‌های خوردن مرضی نشان داد. همچنين، کمال گرايی سازگار در هيچ يک از دو مورد نقش قابل ملاحظه‌ای نداشت. نتيجه‌گيری: نقش بيشتر کمال گرايی در پيش بينی علائم وسواسی- جبری همسو با الگوی پديدارشناسی آن می‌باشد. همچنين کاهش نقش تبيينی کمال گرايی در نگرش‌های خوردن مرضی احتمالاً به ماهيت ابزارهای سنجش کمال گرايی مربوط می‌شود.

Comparing the Explanatory Role of Perfectionism in Obsessive Compulsive Features and Pathological Eating Attitudes
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: Psychopathological perfectionism is often correlated with obsessive compulsive eating disorders. The purpose of this study was to investigate the explanatory role of perfectionism in obsessive compulsive features and pathological eating attitude. Method: This study was a Correlational research. A group of 790 university studentsF using Stratified random sampling methodF took part in this research. Participants answered to Obsessive Compulsive Inventory- Revised, Eating Attitude Test, and the Perfectionism Inventory. Data were analyzed using concurrent multiple regression analysis. Results: The results showed that the explanatory role of perfectionism in obsessive-compulsive features is more than pathological eating attitudes. It also showed the highest contribution of maladaptive perfectionism in predicting obsessive compulsive features and pathological eating attitude. Adaptive perfectionism had no significant role in either case. Conclusion: Role of perfectionism in predicting symptoms of obsessive - compulsiveF is consistent with its phenomenological feature. Decreasing explanatory role of perfectionism in pathological eating attitudes possibly is related to the nature of perfectionism measurements.

قیمت : 20,000 ريال