سازمان های مجازی :نفوذ به بخش بهداشت

فصلنامه بيمارستان

دوره 5 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

در جهان کسب و کار اصطلاح سازمان مجازی مورد بحث قرار گرفته است. اين سازمانها شامل شبکه ای موقت از شرکت ها است که به سرعت به يکديگر پيوسته يا به همان سرعت نيز از يکديگر جدا می شود. اين روند، فرصتهای تجاری زودگذر را برای آنها قابل استفاده می کند بحث سازمانهای مجازی از حدود بيست سال پيش، از زمانی که کار در منزل و دور از سازمانهای مرکزی با استفاده از فناوری، ممکن شد، بصورت جدی معمول گرديده است. در اين ميان سازمانهای بهداشتی درمانی نيز از اين پيشرفتها بی نصيب نمانده و در استفاده از فناوريهای جديد پزشکی، گاه موفق تر و سريعتر از بخش های ديگر عمل کرده اند، در حال، حاضر شاهد پيدايش فنون جديد پزشکی از قبيل پزشکی از راه دور (Telemedicine) و ... در اين بخش هستيم. هر چند بحث گسترش مرزها (Boundary - Expansion) و سازمانهای مجازی در بخش بهداشت و درمان پديده جديدی است و آنچنان مورد توجه قرار نگرفته است، با اين حال اخيراً بيمارستانهای مجازی به عنوان نمادی از اين پديده، در حال ظهور و در تعدادی از کشورهای صنعتی در حال فعاليت و پيشرفت هستند. به همين جهت و به خاطر اهميت زياد اين پديده در اين مقاله بعد از پرداختن به مفهوم سازمانهای مجازی، به طرح اين موضوع در بخش بهداشت و درمان مبادرت شده و مفهوم بيمارستان مجازی با مثالی از زندگی واقعی اين بيمارستان ها تشکيل شده است.

قیمت : 20,000 ريال