مديريت تجهيزات پزشکی در کشورهای در حال توسعه

فصلنامه بيمارستان

دوره 5 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

امروزه تجهيزات پزشکی به يکی از اجزاء لاينفک بيمارستان های مدرن تبديل شده اند و يک سوم تا نيمی از کل هزينه های پروژه ای بيمارستان ها را به خود اختصاص داده اند. در اين ميان تجهيزات غير فعال عامل عمده ايجاد هزينه های بيهوده است. اين مساله در کشورهای در حال توسعه نمود بيشتری دارد. طبق اعلام سازمان جهانی بهداشت، در حدود 60 درصد تجهيزات پزشکی اين کشورها در بيشتر مواقع آماده بهره برداری نيستند. برای رفع اين معضلات راه های گوناگونی پيشنهاد شده است اما بهترين راهکار ممکن، به بکارگيری مديريت اثر بخش در استفاده از تجهيزات پزشکی است. در اين مقاله ابتدا اصول انتخاب و خريد تجهيزات مورد بحث قرار می گيرد و سپس سيستم های مديريت تجهيزات بررسی می شود. در پايان نيز به نگهداری تجهيزات اشاره شده است. مقدمه: بهره مندی از تکنولوژی وارداتی در خدمات پزشکی کشورهای رو به توسعه به مفهوم پيشرفت واقعی دانشو تکنولوژی در اين کشور نيست. استفاده از روشهای مبتنی بر تکنولوژی پيشرفته و تجهيزات نوين در اين کشورها به نحو بی رويه ای گسترش يافته است. به طور کلی اطلاعات موجود نمايانگر آن است که در يک کشور رو به توسعه به ندرت در حدود 40 درصد از تجهيزات پزشکی بطور مطلوب مورد استفاده قرار می گيرند، و به سبب سوء مديريت و فقدان زير بنای لازم جهت تهيه، نگهداری و بهره برداری از تکنولوژی پزشکی وارداتی اتلاف منابع بهداشت ملی کماکان تداوم می يابد به طور که برخی از صاحبنظران اشاره می کنند که بيمارستان های جهان سوم به گورستان تجهيزات نوين تبديل شده اند. در اين ميان، تجهيزات غير فعال عامل عمده ايجاد هزينه های بيهوده و اتلاف منابع به شمار می روند. آيساکو (2)، کارشناس برجسته تکنولوژی پزشکی، مهمترين عواملی را که به اين اتلاف منابع دامن می زنند، به اين شرح ذکر می کنند:
1- خريداری تجهيزات پيچيده که به سبب فقدان متخصص لازم جهت نگهداری و بهره برداری، کمتر از معمول مورد استفاده قرار گرفته و يا هرگز استفاده نمی شود - ميزان اتلاف مروبوط به اطن مورد حدود 20 تا 40 درصد برآورد می گردد.
2- کاهش عمر مفيد تجهيزات به سبب استفاده نادرست و عدم تعمير و نگهداری - ميزان اتلاف حدود 50 تا 80 درصد
3- فقدان تبحر در انتخاب و خريد تجهيزات مناسب و عدم پيش بينی خريد وساطل و قطعات يدکی و مواد مصرفی - ميزان اتلاف در حدود 1 تا 30 درصد ارزش تجهيزات برآورد می شود.
4- غير استاندارد بودن وساطل و تجهيزات، بار کاری کارکنان را افزايش داده و از سوی ديگر موجب بالا رفتن هزينه خريداری قطعات يدکی می گردد - افزايش هزينه به ميزان 20 تا 30 درصد
5- افزايش مدت زمان بلا استفاده مانده دستگاه به سبب فقدان نگهداری پيشگيرانه، بی دقتی در تعميرات و کمبود قطعات - ميزان اتلاف حدود 25 تا 30 درصد ارزش تجهيزات برآورد می شود.
6- کمبود ذخاير ارزی در عقد قراردادهای خريد تاثير گذاشته و قراردادهای غير منصفانه را باعث می شود- هزينه ها به ميزان 10 تا 30 درصد افزايش تجهيزات و قطعات يدکی برآورد می شود.

كلمات كليدي:
قیمت : 20,000 ريال