اثر عصاره آبی گرده نخل بر نسبت جنسيت نوزادان در موش‌‌های سوری نژاد BALB/c

يافته، فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان

دوره 15 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: فرزند سالم با جنسيت دلخواه يکی ازبزرگترين آرزوهای هر زوج می‌باشد. از بخش‌های مختلف خرما در طب سنتی برای درمان اختلالات توليدمثلی استفاده می‌گردد. لذا اين مطالعه با هدف بررسی اثر عصاره آبی گرده نخل بر نسبت جنسيت نوزادان در موش‌های سوری انجام گرفت. بحث و نتيجه‌گيری: احتمالاً اثر افزايش نوزادان نر نسبت به ماده با تجويز عصاره آبی گرده نخل را می‌توان به داشتن املاح معدنی غنی نظير پتاسيم و سديم نسبت داد که نيازمند تحقيقات بيوشيميايی بيشتر در آينده می‌باشد. يافته‌ها: با توجه به يافته های ما در اين مطالعه عصاره آبی گرده نخل باعث افزايش معنی‌دار نسبت نوزادان نر نسبت به نوزادان ماده می‌شود. مواد و روش‌ها: در اين پژوهش از موش‌های کوچک آزمايشگاهی با وزن تقريبی 35-30 گرم در گروه‌های کنترل، شاهد و تجربی نر و ماده مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه‌های تجربی نر و ماده خود به سه دسته 8 تايی تقسيم شدند که به ترتيب دوزهای mg/kg 100،200 و 400 عصاره آبی گرده نخل را در هر روز به مدت 35 روز دريافت کردند و در روز آخر تجويز موش‌های نر و ماده از گروه‌های مختلف با هم جفت گيری نموده و پس از تولد نوزادان نسبت جنسيت آنها مورد بررسی قرار گرفت. داده‌ها با کمک آزمون‌های ANOVA، Duncan وt Wilcox on Tes مورد ارزيابی قرار گرفت.

The effect of palm pollen aqueous extract on the sex ratio of offspring in mice strain BALB/c
15(2) : 121-128
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: One of the biggest dreams of every couple is to have a healthy child of the desired sex. Different parts of the palm are used in traditional medicine for the treatment of reproductive disorders. Therefore, this study carried out with the aim of investigating the effect of palm pollen aqueous extract on the sex ratio of offspring in mice. Materials and Methods: In this study the mice weighing approximately 35-30 g were used in the control groups, experimental and control male and female. Each group consisted of 8 male and female mice, respectively. Each of the experimental groups were divided into three groups of 8 mice that received doses of 100, 200 and 400 mg / kg palm pollen extract per day for 35 days. And on the last day of administration, mice were mated with males and females from different groups and after birth were studied in relation to their gender. Data were analyzed using tests of ANOVA, Duncan and t Wilcoxon Tes. Results: Regarding the findings, palm pollen aqueous extract causes a significant increase in the proportion of male infants than female infants. Conclusion: Probably pollen extract minerals such as potassium and sodium have effect on the increase of male infants than the female ones, that needs to do more biochemical investigations in the future.

قیمت : 20,000 ريال