بررسی ميزان ويتامين‌ ث، اسيدهای آلی، ترکيبات فرار و معطر ميوه سيب (Malus domestica Borkh) ارقام زرد و قرمز لبنانی در استان لرستان

يافته، فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان

دوره 15 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: سيب مهمترين ميوه مصرفی در تعداد زيادی از کشورهای جهان می باشد و اهميت بسيار زيادی در رژيم غذايی و سلامت فرد دارد. اين تحقيق با هدف تعيين ميزان ويتامين ث (اسيد اسکوربيک)، اسيدهای آلی غالب (اسيد سيتريک و ماليک)، و ترکيبات فرار و معطر ميوه سيب ارقام زرد و قرمز لبنانی در شهرستان‌های خرم آباد و بروجرد انجام گرفت.
مواد و روش‌ها: در اين مطالعه مقطعی نمونه‌های ميوه مورد نياز در اواخر شهريورماه سال 1387 جمع آوری شد. برای اين منظور از هر درخت که به عنوان يک واحد آزمايشی محسوب شد و تعداد 5 عدد سيب در مرحله بلوغ فيزيولوژيکی چيده شد. ترکيبات فرار و معطر با استفاده از روش جديد ريز استخراج با فاز جامد از فضای فوقانی – مافوق صوت (SPME GC/MS)، ميزان اسيد آسکوربيک (ويتامين ث) با استفاده از روش 2 ،6- دی کلروفنل اندوفنل و ميزان اسيدهای آلی ميوه (اسيد ماليک و سيتريک) به روش تيتراسيون اندازه‌گيری شد.
يافته‌ها: مقدار اسيد اسکوربيک در سيب قرمز و زرد به ترتيب 49/ 9 و 09 /9 ميلی گرم در 100 گرم و در مجموع 29/ 9 ميلی گرم در 100 گرم بود. مقدار اسيد ماليک در سيب قرمز و زرد به ترتيب 26 /0 و 27/ 0 و اسيد سيتريک در هر دو نوع سيب 28 /0 ميلی گرم در 100 گرم بود . اسيديته سيب قرمزدر حدود 4 و سيب زرد 7 /3 بود. سيب قرمز دارای اسيديته بيشتری نسبت به سيب زرد بود. از نظر مواد فرار بيشترين فراوانی در بين سيب قرمز و زرد مربوط به فارنسين بود.
بحث و نتيجه‌گيری: در مجموع سيب استان لرستان دارای اسيد اسکوربيک در حدود سه برابر مقدار موجود در جدول ترکيبات مواد غذايی ايران است. از نظر اسيد ماليک و سيتريک تفاوت معنی داری بين سيب زرد و قرمز وجود نداشت.

The determination of vitamin C, organic acids, phenolic compounds concentration of Red and Golden delicious apple grown in Lorestan province
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Apple is the most consumed fruit in many countries of the world and has very important role in individual's diet and health. The aim of this study was to determine the vitamin C (Ascorbic acid), organic acids (citric acid and malic acid), and phenolic compounds concentrations of apple cultivars grown in Khorramabad and Boroujerd cities. Materials and Methods: At this cross-sectional study, fruit samples were collected at the middle of 2008 (September). For this reason each tree calculated as trial unit and 5 apples were picked at the physiological puberty period. Phenolic compounds concentrations were measured by a new method using solid phase micro extraction of the upper atmosphere - supersonic (SPME GC / MS), Ascorbic acid concentrations were gained by 2, 6-dichlorophenol-indophenol method, and organic acids concentrations were calculated by Titration method. Results: Ascorbic acid concentrations in Red and Golden delicious apples were 9.49 and 9.09 mg and 9.29 mg in total per 100 grams. Malic acid concentrations in Red and Golden delicious apples were 0.26 and 0.27 and citric acid concentrations in Red and Golden delicious apples were 0.28 mg per 100 grams in both cultivars. Acidity of Red delicious was 4 and Golden delicious was about 3.7. The acidity of Red delicious was higher than the Golden one. ?-farensene was the most phenolic compound in both cultivars. Conclusion: Finally, apple cultivars grown in Lorestan have 3 times more ascorbic acid than the amount which mentioned in Iranian Food Consumption Table. There were no significant relation about malic and citric acid in both cultivars.

قیمت : 20,000 ريال