مقایسه رضایت شغلی در گفتار درمان‌گران و کاردرمان‌گران کرج

پژوهش در علوم توانبخشي

دوره 9 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: رضایت شغلی از عوامل مهم افزایش بهره وری، تعلق و دلبستگی کارکنان به محیط کار و افزایش کمیت و کیفیت کار است. بنابراین بررسی این عامل در مشاغل مختلف اهمیت بسیاری دارد.
مواد و روش‌ها: این بررسی از نوع توصیفی – تحلیلی می باشد. مطالعه در بین کاردرمان‌گران و گفتاردرمان‌گران شهرستان کرج انجام گرفته است. از هر گروه 16 نفر به صورت تصادفی پرسشنامه دموگرافیک و پرسشنامه رضایت شغلی (JDI) را تکمیل نمودند. روایی و پایایی این پرسشنامه در تحقیقات مشابه داخلی مورد تایید بوده است. یافته ها در نرم افزار SPSS و با آزمونهای ناپارامتریک آنالیز گردید.
يافته‌ها: نمرات رضایت شغلی در کاردرمان‌گران (76/ 0±31/ 3) بیشتر از گفتاردرمان‌گران (45 /0±80/ 2) به دست آمد. در گروه گفتاردرمان‌گران بین رضایت شغلی با سرپرستی، حقوق و ترفیع رابطه معنی دار به دست آمد. در کاردرمان‌گران رضایت شغلی با ماهیت کار، حقوق، ترفیع و همکاران رابطه معنی دار نشان داد.
نتيجه‌گيري: نمرات به دست آمده در هر دو گروه نشانگر انست که اقدامات اصلاحی ضروری می باشد. اقداماتی برای افزایش امنیت شغلی، بهبود شرایط ارگونومی محیط کار، توسعه شغلی و غنای شغلی می تواند به افزایش رضایت شغلی در این دو گروه کمک نماید.

Comparison job satisfaction between occupational therapists and speech therapists in Karaj
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: Job satisfaction considered as an important factor in increasing productivity, Workers belonging and attachment to the work environment and improving the quantity and quality of work. Therefore this factor is important in various careers.
Materials and Methods: This is a descriptive-analytic study. It was done between Occupational therapists and speech therapists in the Karaj. In each group 16 individuals were randomly collected demographic and job satisfaction (JDI) questionnaires completed. Reliability and validity of questionnaire was approved by similar internal articles. Data analyzing has done by nonparametric tests and SPSS software.
Results: Scores for job satisfaction in occupational therapists (76/0 ± 31/3) were higher than the speech therapists (45/0 ± 80/2. In Speech therapists group between job satisfaction with supervision, salary and promotion was a significant correlation. In occupational therapist be found a significant relationship between job satisfaction with nature of job, salary, promotion and colleagues.
Conclusion: Scores in both groups indicates that corrective actions are necessary. Actions for increase job security, improved ergonomics, workplace conditions, career development and job enrichment can help to increase job satisfaction in these two groups.

قیمت : 20,000 ريال