برنامه‌های پیشگیرانه و کنترلی در مدیریت ریسک‌های بالینی

مجله علمي تحقيقات نظام سلامت

دوره 9 - شماره 8

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: معمولامشکلات مختلفی درزمینه ایمنی بیمار در حین انجام مراقبت‌های بهداشتی اتفاق می‌افتد. این حوادث شاملخطاهای انتقال خون، دارو یا جراحی اشتباه، صدمات حاصل از جراحی، خودکشی‌های قابلپیشگیری، عفونت‌های اکتسابی، زخم‌های بستر و... است. با توجه به این که درصدغیرقابل اغماضی از بیماران در مواجهه با سیستم‌های نظام سلامت خصوص بیمارستان‌هادچار عوارض و صدمات ناشی از ارائه خدمات می‌گردند و برای اینکه سازمان‌هایبهداشتی- درمانی به عنوان مراکز قابل اطمینان تلقی گردند، لازم است یک نظام اثربخشمدیریت ریسک جهت شناسایی ریسک‌های مختلف و چگونگی مقابله و مدیریت کردن هر یک از آنهاطراحی و اجرا گردد. یکی از عناصر مهم در مدیریت ریسک‌ها وجود برنامه‌های سازمانیپیشگیری از آسیب است.این مطالعه به منظور بررسی و تبیین عوامل موثر در تنظیمبرنامه‌های پیشگیری از آسیب در بیمارستان‌ها تنظیم گردیده است.روش‌ها: اینمطالعه یک پژوهش کاربردی چند مرحله‌ای است که به صورت مقطعی انجام شده است.بهمنظور تدوین الگوی مدیریت ریسک‌های بالینی با هدف شناخت عوامل موثر بر پیشگیری از آسیب وریسک های بالینی از مرور و بررسی متون معتبر مدیریت ریسک دربخش سلامت استفاده شد. مدل‌های مذکور به طور دقیق بررسی ودر قالبجداول تطبیقی با یکدیگر مقایسه ومنطبق شدند. وحدود 62متغیر اولیه استخراج شد ودرقالب یک پرسشنامه با یک تیم 20 نفره متشکلاز پرستاران وپزشکان اعتبار یابی شد .پرسشنامه نهایی با 39متغیر مورد تایید گروه مذکور قرارگرفت.تایید نهایی الگو از طریق توزیع پرسشنامه در بین جامعه مطالعاتی درقالب نمونه ای 290نفری که با استفاده از روشخوشه ای وتصادفی اانتخاب شده بودند وهمچنین استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد. داده‌ها با استفادهاز نرم‌افزار SPSS نسخه 18 تحلیل شدند.یافته‌ها: عامل برنامه‌هایپیشگیرانه وکنترلی در الگوی مدیریت ریسک‌های بالینی در مجموع 6/ 13%از واریانس‌هارا تبیین نمود. این عامل در الگوی مدیریت ریسک‌های بالینی با استفاده از روش تحلیلعاملی اکتشافی سؤال‌ها با چرخش واریماکس در 5آیتم بار گذاری شد. بار عاملیمتغیرهای این عامل دردامنه مطلوبی از8/ 0 تا 5/ 0 قرار داشت که نشان‌دهنده تناسبمطلوبیت این متغیرها از دیدگاه جامعه مطالعاتی بوده است. بالاترین متغیر در عامل برنامه‌هایپیشگیرانه وکنترلی ریسک‌های بالینی "استقرارمکانیزم های مشخص برای شناسایی ریسک از قبیل گزارشحوادث،موارد ارجاعی از طرف پرسنل،مرور مدارک پزشکی بیماران،مرورشکایات بیماران یا بررسیاطلاعات و داده‌های مربوط به بهبود کیفیت " با بار عاملی 818/ 0 و پایین‌ترینمتغیر "ایجاد و برقراریارتباط موثر با واحدهای کلیدی همچون مدیریت کیفیت، واحد پرستاری، کادر پزشکی و واحدکنترل عفونت به منظور تقوبت تاثیر برنامه مدیریت ریسک " با بار عاملی53/ 0بود.نتیجه‌گیری: برایاستقرار الگوی مدیریت ریسک‌های بالینی لازم است در کنار سایر عوامل زیرساختی و سازمانینسبت به تهیه تدوین برنامه‌های پیشگیرانه و کنترلی در جهت حذف و کاهش ریسک‌هایموجود در فضای ارایه مراقبت‌های سلامت اقدام شود. این عامل دارای آیتم‌های مختلفیاست که باید در تنظیم و اجرای برنامه مدنظر قرار گیرد. یکی از مهمترین این آیتم‌هاتوجه به آمار و اطلاعات ریسک‌ها و تهیه گزارشات آماری به طور سیستماتیک می‌باشد.

Loss Prevention Factor in Clinical Risk Management Model
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Patientsafety problems of many kinds occur during the course of providing health care.They include transfusion errors and adverse drug events; wrong-site surgery andsurgical injuries; preventable suicides; restraint-related injuries or death;hospital-acquired or other treatment-related infections; and falls, burns,pressure ulcers, and mistaken identity. Regarding the huge number of patientwho were imposed by these hazards and to assuring health services it should beset an efficient clinical risk management (CRM) system in order to prevent andcontrol of them. An important factor in clinical risk management is lossprevention plan. This study aimed to reveal the variables affecting lossprevention factor in clinical risk management model. Methods: This is an applied multi-stage and cross sectional research.In order to clarifying variables affecting loss prevention factor of clinicalrisk management model. in order to clarifying variables affecting lossprevention factor of clinical risk management the valid resources of CRM suchas dominant health care organizations web sites ,books and journals were used.The CRM models were adjusted and 62 preliminary variables were extracted. Thesevariables were validated by a 20- person team constituting top nurses andphysicians and experts. Final questionnaire included 40 items which distributedto a sample of 290 persons which were selected through clustering andrandomized method. For analyzing data, Explanatory factor analysis was used inSPSS18. Findings: Loss prevention factor in CRM model showedrespectively 13.6% of the total variances of variables. This factor in CRMmodel using varimax rotation was loaded with the 5 variable. Factor loading ofvariables loaded in this factor were in a range of 0.8 to 0.5 .The highestfactor loading (0.81) was indicated in variable of “developing mechanism forrisk identification such as incident reporting, staff referrals, medicalrecords reviews, review of patientcomplaints and … . The lowest factor loading (0.53) was related to variable of"developing and maintaining collaborative relationships with keydepartments such as medical and nursing staff, infection control in order toenhance program effectiveness". Conclusion: For establishing a CRM model in Iran's hospital along offundamental and organizational factors, it would be necessary to set lossprevention plan. This plan must constitute of 5 variables such as: eventreporting, risk identification techniques, concern to education of personneland patients, and effective communication.

قیمت : 20,000 ريال