مروری بر سازه‌های سلامت اجتماعی در پرتو کارکردهای آشکار و پنهان نماز؛ یک مطالعه مروری

مجله علمي تحقيقات نظام سلامت

دوره 9 - شماره 8

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

نماز، بزرگ‌ترين عبادت و مهم‌ترينسفارش انبياء الهی به ویژه پیامبر اعظم است. نماز، جزء جدايى‌ناپذير همه شرايعالهى بوده و در هر دينى به صورتى خاص وجود داشته است. نمازدر اسلام و قرآن از اهمیت و منزلت خاصی برخوردار است که آثار و برکات این فرضیهبزرگ در جای جای کتاب آسمانی با تعابیری لطیف و نغز و موجز بیان شده به گونه‌ای کهتعمق در آنها شور و جزبه‌ای وصف‌ناپذیر در پویندگان طریق سعادت بر می‌انگیزد. فلسفه،فايده و آثار، شرايط و آداب و اوصاف نماز در آيات و روايات بسياری آمده كه پرداختنبه همه آنها در اين جا ممكن نيست. از سویی مقوله سلامت اجتماعیو تحقق آن در جوامع انسانی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. بشر تلاش‌های زیادی باسرمایه‌گذاری‌های خرد و کلان و استفاده از مدرن‌ترین امکانات جهت دستیابی بهآسایش، امنیت، حیات و سلامت اجتماعی طی قرون متمادی انجام داده اما وقایع اجتماعیو آمارهای موجود در این خصوص مبین این امر است که انسان در این راستا به توفیقاتچشمگیری نرسیده و سلامت اجتماعی هنوز یکی از اساسی‌ترین دغدغه‌های بشر است. به هر حال مطالعه راجع بهسلامت اجتماعی، ابعاد آن و عوامل پیش‌بینی‌کننده و ارتقاء‌دهنده آن به دلیل اهمیتفراوان همیشه توجه جامعه‌شناسان و کارشناسان حوزه‌های اجتماعی سلامت را به خود جلبنموده است. اگر چه به ابعادسلامت جسمانی و روانی نماز در گذشته توجه شده و مطالعاتی صورت گرفته اما بعد سلامتاجتماعی نماز همچنان مغفول مانده و نیازمند بررسی و تحقیقات بیشتر می‌باشد.نویسندگان این مقاله سعی نموده‌اند تا در این بررسی، به سازه‌های سلامت اجتماعینماز بر اساس آیات، روایات و احادیث پرداخته و هر یک را به تفکیک معرفی و طبقه‌بندینمایند.

A review of social health constructs according to manifest and latent functions of prayer
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Prayer is the most principle worship andthe most important divine prophet’s advice especially by holy messengerMuhammad. Prayer has been established by the divine religions and has been as an importablecomponent in all ofthem. Prayer meets the especial altitude in Islam. The effects and blesses ofthis holy value has been cited with fine and summary expression in the Quran.Refection in these unique expressions leads to indescribable rapture inthose who wish to follow the path to felicity. The philosophy, benefits,effects, requirements, and rites of prayer have been explained in many sayingof Imams and Quran Ayat.The realization of social health isinevitable necessity in human communities. Although mankind has attempted toobtain comfort, safety, living, and social health through macro and microinvestment over the centuries, the social facts and current census show that mankind hasnot achieved significant progress in this matter. Indeed, the social health hasremained as one of the most essential human concerns. However, as this matterhas been important, sociologists and experts of social science have paidattention to the study of social health and its dimensions, predictors, andpromoters. Althoughit has been paid attention to mental and social health of prayer, social healthhas been neglected yet. This topic require to further studies and evidences.The authors have been attempted to investigate the social health construct ofprayer based on Quran Ayat and saying of Imams.

قیمت : 20,000 ريال