بررسی وضعيت سقط و برخی عوامل موثر بر آن در مراجعین بیمارستان‌های شهر زنجان

مجله علمي تحقيقات نظام سلامت

دوره 9 - شماره 7

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: نسبت مرگ و میر مادران از عوارض بارداری و زایمان يكي از مهمترین شاخص‌هایی است که نشان‌دهنده توسعه کشورهاست. عوارض ناخوشایند و در بعضی موارد خطرناک سقط برای مادر غیرقابل انکار است. آگاهي از فراوانی سقط در اجتماع مي‌تواند معياري غيرمستقيم از وضعيت سلامت مادران باشد. اين مطالعه با هدف ارزيابي وضعيت سقط و برخی عوامل موثر بر آن در مراجعین بیمارستان‌های شهر زنجان در سال 1390 طراحي و اجرا شد.
روش‌ها: اين مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی بوده که بر روي 545 نفر مراجعین باردار بیمارستان‌های آیت الله موسوی و امام حسین (ع) شهر زنجان در سال 1390 انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود كه در چهار بخش. اطلاعات دموگرافیك(11 سؤال)، اطلاعات مربوط به سابقه مامایی(12 سؤال) ، علل احتمالی سقط و اطلاعات مربوط به سقط اخیر از قبیل نوع، روش و محل انجام سقط (16 سؤال) تنظیم شد. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS-11.5 و به كارگيري آزمون‌هاي توصيفي (ميانگين و انحراف معيار) و استنباطي ( كاي دو و رگرسيون لجستيك)تجزیه و تحلیل گردید.
يافته‌ها: در این مطالعه فراوانی سقط 1/12 %(66 مورد) بود که 5/ 9%(52 مورد) آن خود بخودی و 6/2 %(14 مورد) از نوع درمانی بود. بین سقط جنین با بیماری تیروئید (01/ 0 =P)، خواسته یا ناخواسته بودن بارداری (01/ 0=P)، تعداد بارداری‌ها (02/ 0 =P)، سن مادر (003/ 0 =P)، شغل مادر (001/ 0 < P)، سابقه سقط قبلی (001/ 0 < P)، فاصله دو بارداری اخیر (01/ 0 =P) و وقوع بارداری در حین پیشگیری (03/0 P=) اختلاف معنی‌دار وجود داشت. نتایج نشان داد متغیرهای شاغل بودن (03/ 0 =P)، داشتن یک بارداری (001/ 0 < P) و بارداری شکم اول (006/ 0 =P) نسبت برتری بالاتری در وجود سقط را نشان دادند.
نتيجه‌گيري: با توجه به يافته‌هاي مطالعه، تبیین اهداف در راستاي بهداشت باروري و سلامت مادر و برنامه‌ریزی در جهت ارتقاء سلامت باروري ضروری به نظر می‌رسد. همچنین لازم است در برنامه سلامت مادران، به خانم‌های باردار با سابقه مثبت سقط خدمات مطلوب‌تري ارائه گردد.

Assessment of Abortion and Some Effective Factors Among of Women Referred to Zanjan City Hospitals
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Maternal mortality ratio of pregnancy complications and childbirth is one of the most important indicator which represents development in countries. Sometimes unpleasant and dangerous side effects is undeniable among mothers. Undrestanding of abortion frequency can be a indirect criterion of maternal health in a community. This study aimed to assess abortion and some effective factors among of wemon referred to Zanjan city hospitals in 2012.
Methods: This study was a cross-sectional survey that performed in 545 pregnant women refereed to Ayatollah Mousavi and Imam Hussein hospitals in Zanjan city in 2012. The Data collection tool was a questionnaire that was four sections as demographic variables(11 items), midwifery history (12 items), probable causes of abortion(16 items). Gathered data was analysed by using SPSS-11.5 software based on descriptive (mean and SD) and interferee statitical(X2 and logestic regression) tests.
Findings: In this study, the frequency of abortion and spontaneous was 12.1%(66 cases) and 9.5%(52 cases) respectively. Also frequency of therapotic was 2.6%(14 case). There was significant difference between abortion and thyroid disease (P=0.01), unwanted pregnancy (P=0.01), the number of pregnancies (P=0.02), maternal age (P=0.003), maternal occupation (P< 0.001) , previous abortion (P< 0.001), distance of two recent pregnancy (P = 0.01) and occurrence of pregnancy during pregnancy prevention (P=0.03). Findings revealead that employed mother (p=0.03) having one pregnancy(P< 0.001) and first pregnancy (P< 0.001) had higher odds ratio in abortion existance.
Conclusion: According to study results, providing goals are necessary for regarding to health fertility, maternal health and planning to promote them. Also, it needs to provide better quality service to pregnant women with history of previous abortions.

قیمت : 20,000 ريال