بررسی ارتباط مولفه‌های جو سازماني با ابعاد تعهد سازماني در پرستاران شاغل بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران

مجله علمي تحقيقات نظام سلامت

دوره 9 - شماره 7

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: یکی از عوامل موثر بر تعهد سازمانی جو سازمانی است. جو سازمانی ضمن تاثیر بر سلوک اعضاء، رفتار سازمانی آنها را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.این مطالعه با هدف تعیین ارتباط مولفه‌های جو سازمانی و ابعاد تعهد سازمانی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1390 طراحی و اجرا شد.
روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصيفي ـ تحليلي از نوع مقطعی و کاربردی بود. واحدهای پژوهش این مطالعه 363 پرستار کارشناس و کارشناس ارشد شاغل در بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران بودند که به شیوه تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه روا و پایا در سه بخش اطلاعات فردی، تعهد سازمانی و جو سازمانی بود که به صورت خود ایفا تکمیل نمودند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزارآماریSPSS نسخه 5/ 11 وآزمون‌های آمار توصیفی ( میانگین و انحراف معیار برای متغیر تعهد سازمانی) و به دلیل توزیع غیر نرمال ابعاد جو سازمانی از شاخص‌های پراکندگی مانند میانه و دامنه میان چارکی و ضریب همبستگی اسپیرمن به کار گرفته شد. سطح معنی‌داری در این مطالعه کمتر از 05/ 0 در نظر گرفته شد.
.يافته‌ها: تعهد سازمانی پرستاران 15/ 32±87/ 65 و کلیه ابعاد آن (عاطفی، مستمر و تکلیفی ) در سطح متوسط قرار داشت. همچنین، از هشت مولفه متغیر جو سازمانی میانه و دامنه میان چارکی مولفه روحیه گروهی در سطح بالا و میانه سایر مولفه‌های سطح سازمانی در سطح متوسط قرار داشت. ارتباط‌سنجی این دو متغیر نشان داد که تعهد سازمانی با مولفه‌های روحیه گروهی ( 001/ 0>P و29/ 0=r )، علاقمندی (001/ 0>P و294/ 0=r)، صمیمیت (018 /0=P و124/ 0=r)، ملاحظه‌گری (001/ 0>P و362/ 0=r )، فاصله‌گیری (001/ 0=P و175/ 0=r)، نفوذ و پویایی (001 /0>P و431/ 0=r ) و تاکید بر تولید ( 001/ 0>P و384 /0=r )رابطه خطی و مستقیم ومعنی‌دار و با مولفه مزاحمت (001 /0>P و257/0 - =r ) رابطه خطی غیر مستقیم و معنی‌دار دارد.
نتیجه گیری: با توجه به ارتباط کلیه مولفه‌های جو سازمانی با تعهد سازمانی، بنابراین تلاش برای بهبود جو سازمانی در بیمارستان‌ها می‌تواند به عنوان یک استراتژی ارزشمند برای بهبود تعهد سازمانی محسوب شود.

Assessing the Relation Between Organizational Climate Components with Organizational Commitment Components Among Nurses in Selected Hospitals of TUMS
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Organizational climate is one of the effective factors in organizational commitment. Organizational climate affects organizational staff behaviors. The aim of current study was to assess the relation between organizational climate components with organizational commitment components among nurses in selected hospitals of TUMS in 2011.
Methods: This study was cross - sectional survey. 363 nurses with BS and MS degree from selected hospitals of TUMS were selected using random sampling. Data were collected using a valid and reliable three part questionnaire as following; demographic variables, organizational commitment and organizational climate questionnaire. Descriptive statistics and spearman correlation test were used to analyze data. Significant level was set as 0.05.
Findings: Organizational commitment was in moderate level (65.87± 15.32). All dimensions of organizational commitment (affective, continuous and normative) were moderate too. Out of eight organizational climates, Median of group spirit in upper level, and the others were in moderate level. Study findings revealed that organizational commitment had significant linear direct linked with group spirit (r=0.29,P< 0.001), engagement (r=0.294,P< 0.001), intimacy (r=0.124, P = 0.018), consideration (r=0.362, P < 0.001), spacing (r=0.175, P= 0.001), thrust (r=0.431,P< 0.001), production emphasis (r=0.384,P< 0.001) and significant linear indirect with hindrance dimension (r= - 0.257,P< 0.001). Conclusion: Regarding to relation between all components of organizational climates with organizational commitment, big efforts to promote organizational climates can be as precious strategy in organizational commitment enhancement.

قیمت : 20,000 ريال