بررسی ارتباط اختلال عملکرد جنسی و سطح افسردگی در مردان مبتلا به هپاتیت مزمن

مجله علمي تحقيقات نظام سلامت

دوره 9 - شماره 7

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: اختلال عملکرد جنسی به عنوان یکی از مشکلات بهداشتی مهم تلقی می‌شود. بیماری‌های مزمن از جمله هپاتیت مزمن و درمان آن می‌تواند تأثیر منفی بر روی خلق و عملکرد جنسی داشته باشد. این پژوهش با هدف تعيين ارتباط اختلال عملکرد جنسی با سطح افسردگی در بیماران مرد مبتلا به هپاتیت مزمن صورت گرفته است.
روش‌ها: این مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع همبستگی بر روی 70 بیمار مبتلا به هپاتیت مزمن که ویژگی‌های ورود به مطالعه از قبیل: متاهل بودن، عدم ابتلا به اختلال عملکرد جنسی قبل از تشخیص هپاتیت، عدم استفاده از داروهای مؤثر بر اختلال عملکرد جنسی، عدم ابتلا به بیماری‌های تأثیرگذار بر اختلال عملکرد جنسی را داشتند، انجام شد. روش نمونه‌گیری ساده و در دسترس بود. برای بررسی وضعیت عملکرد جنسی بیماران از پرسشنامۀ بین‌المللی استاندارد اختلال عملکرد جنسی(international index of erectile function) استفاده شد. جهت تعیین روایی از روایی محتوا و برای پایایی آن از آزمون مجدد استفاده شد. جهت ارزیابی سطح افسردگی، از پرسشنامه استاندارد بک(Beck) استفاده گردید. داده‌ها، توسط نرم‌افزارSPSS16 تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: متوسط سن بیماران 56/ 45 سال و میانگین مدت زمان ابتلا به بیماری 81/ 6 سال بود. 7/ 65% مبتلا به هپاتیت مزمن B و3/ 34% مبتلا به هپاتیت مزمنC بودند. بیشترین درصد بیماران (3/ 74%) اختلال نعوظ متوسط و 6 / 8% دارای اختلال نعوظ ضعیف بودند. شدت افسردگی در40% از بیماران خفیف بود. بین سطوح مختلف افسردگی از نظر اختلال نعوظ اختلاف معنی‌داری وجود نداشت (449/ 0=P). بین اختلال نعوظ و مشخصات دموگرافیک نیز ارتیاطی یافت نشد.
نتیجه‌گیری: بین اختلال نعوظ وسطوح افسردگی در بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن ارتباطی وجود ندارد.

Assessment the Correlations of Erectile Dysfunction with Depression in Patients with Chronic Hepatitis
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Erectile dysfunction (ED) is recognized as a major health problem .Chronic diseases such as chronic hepatitis, and its treatment can have negative effect on erectile function.
The aim of This study was assessment the correlations of Erectile Dysfunction with Depression in Patients with Chronic Hepatitis
Methods: In this descriptive and analytical study, 70 male patients with chronic hepatitis evaluated by IIEF standard questionnaire for assessing Sexual dysfunction. Also the Beck depression scale used for assessing the depression level. data were analyzed by using of spss 16 software.
Findings: The mean of patients age was 45.56 year; the mean of chronic hepatitis infection duration was 6.81 year; 46 (65.7%) and 24 (34.3%) patients were HBV and HCV recpectivly.
In the most of the patientS (74.3%) ED was observed moderate and severity of depression in the most of the patient (40%) was mild. depression levels could not still significantly predict the ED (P=0.449) and between biological variables and ED didn’t found significantly correlations .
Conclusion: Our results indicate that there is no significantly correlations between ED, depression level and demographic .

قیمت : 20,000 ريال