بررسی تاثیر متغیرهای اقتصادی، اجتماعی موثر بر شیوع سزارین در بیمارستان‏های استان اردبیل در سال 1388

سلامت و بهداشت اردبيل

دوره 4 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمینه و هدف: سزارین عبارت است از روش جراحی که به وسیله آن نوزاد از طریق برش روی دیواره شکم و برش جدار رحم متولد می‏شود. سزارین هم اکنون در کشور ما و از جمله استان اردبيل از شیوع بالایی برخوردار می‏باشد. به همین منظور مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثير متغيرهاي اقتصادي،اجتماعي و عوامل غير طبي موثر بر شيوع آن طراحي و اجرا گرديد.
روش کار: مطالعه مقطعی حاضر بر روی 1200 نفر از زنان مراجعه کننده به بیمارستان‏های دولتی، خصوصی و تامین اجتماعی سطح استان اردبیل به روش نمونه‏گیری خوشه‏ای انجام شد. برای جمع‏آوری داده‏ها از پرسشنامه و مصاحبه استفاده شد. داده‏ها با استفاده از نرم افزارspss-11.5 و آزمونChi-square مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: مطابق یافته‏های به‏دست آمده 6/ 54% از زایمان‏ها در سطح استان اردبیل به‏روش سزارین انجام شده است. بیشترین میزان سزارین در بیمارستان خصوصی و به میزان 9/ 93% بود. میزان شیوع در بیمارستان‏های دیگر، متفاوت بود. در این مطالعه بین متغیرهای سن، میزان تحصیلات، وضعیت اقتصادی، وضعیت اشتغال، سابقه سزارین، نوع بیمه، نوع بیمارستان، محل سکونت، داشتن خودرو سواری، تعداد فرزندان، میزان رضایت، نحوه انتخاب روش زایمان با زایمان سزارین ارتباط معنی‏دار وجود داشت. همچنین در این مطالعه بین بیمه تکمیلی و روش زایمان سزارین ارتباط معنی‏دار وجود نداشت.
نتیجه گیری: اگر چه سزارین به عنوان یک عمل نجات مادر و نوزاد در مواقع ضروری پذیرفته شده است، اما به‏دلیل عوامل اقتصادی، اجتماعی که عمدتاً هم دلائل غیرطبی می‏باشند، رو به افزایش است. بر اساس نظر سازمان بهداشت جهانی، شیوع سزارین بیشتر از 15% هیچ توجیهی ندارد. عوامل اجتماعی، اقتصادی و غیربالینی متعددی از ابعاد مختلف بر این میزان شیوع تاثیر دارند.

The Effect of Socioeconomic Factors on Cesarean Section Rate in Hospitals of Ardabil Province in 2009
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background & objectives: Caesarean section refers to surgical procedure by which babies are delivered through incisions that made on mother's abdomen and uterus. Cesarean section rates in Iran and Ardabil province are high. This study aimed to investigate the effects of socioeconomic and other nonmedical factors on caesarean section rate.
Methods: This cross-sectional study was performed on 1200 women referred to governmental, private, and social security organization hospitals of Ardabil province using cluster sampling method. Data were collected through a questionnaire and interview and were analyzed by Chi-square using SPSS version 11.5.
Results: According to the results, cesarean section accounted for 54.6% of all deliveries in Ardabil province. The highest rate of cesarean section (i.e. 93%) was observed in a private hospital. The cesarean section rates in other hospitals were different. There were significant correlations between cesarean section and age, education, economic status, employment, birth order, cesarean history, type of insurance, type of hospital, residence area, possessing personal car, number of children, satisfaction rate, and type of delivery selection. There was no significant correlation between complementary insurance and type of delivery.
Conclusion: Although cesarean section has been realized as a life saving effort for both mother and child, however, its rate is rising due to social, economic, and nonmedical factors. Based on WHO report, cesarean prevalence of higher than 15% is not justifiable. Different social, economic, and nonmedical factors influence this rate.

قیمت : 20,000 ريال