بررسي اپيدميولوژي شپش سر و عوامل موثر بر آن در دانش‏آموزان ابتدایی شهرستان ساري، استان مازندران در سال 92-1391

سلامت و بهداشت اردبيل

دوره 4 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمینه و هدف: پدیکلوزیس (آلودگی به شپش سر) یکی از انواع بیماری‏های انگلی انسان است که به عنوان یک عامل مهم سنجش سطح بهداشتی در جامعه به‏کار گرفته می­شود. لذا جهت بررسی برخی فاکتورهای دخیل در اپیدمیولوژی پدیکلوزیس در دانش‏آموزان مدارس ابتدایی شهر ساري در استان مازندران درسال 92-1391 مطالعه‏ای صورت گرفت.
روش کار: 4712 دانش‏آموز ابتدایی شهرستان ساری، دختر و پسر، مورد معاینه و بررسی قرار گرفتند. نمونه‏گیری به‏صورت خوشه‏اي انجام گرفت. اطلاعات توسط پنج نفر از افراد آموزش ديده و با استفاده از پرسشنامه اطلاعاتي دانش‏آموزان كه حاوی نتايج تشخيصي آلودگي به انگل و نوزاد و تخم در رابطه با متغیرهایی مانند جنسیت، پایه تحصیلی، محل سکونت و سن بودند، تکمیل و نتایج حاصله تحت آزمون آماری کای دو با ضريب اطمينان 95% مورد تحليل قرار گرفت.
یافته ها: در بین 4712 دانش‏آموز مورد بررسی 78 فرد آلوده به پدیکلوزیس شناسایی شد. شیوع آلودگی 65/ 1 درصد محاسبه گردید. شیوع پدیکلوزیس با متغیرهایی مانند وجود حمام، استفاده از وسایل شخصی، میزان تحصیلات والدین، داشتن مربی و رعایت بهداشت فردی و شغل پدر ارتباط معنی‏دار را نشان داد p<0.05. با این حال ارتباط میان شیوع پدیکلوزیس و متغیرهایی نظیر حالت مو و پايه‏هاي تحصيلي معنا دار نبود.
نتیجه گیری: يافته‏هاي فوق نشان‏دهنده نقش آموزش و هدايت والدين و آموزگاران در راستاي بهبود بهداشت فردي و عمومي در كاهش ابتلا به شپش سر در ميان دانش‏آموزان نواحي مورد مطالعه مي­باشد.

Epidemiology of Pediculosis and Its Associated Risk Factors in Primary-School Children of Sari, Mazandaran Province, In 2012-2013
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background & Objectives: Pediculosis (Pediculuscapitis), a parasitic disease, used as an important factor to determine health status of a community. This study was performed to survey the factors concerning with Pediculosis epidemiology among primary-school children of Sari, Mazandaran Province, in 2012-13.
Methods: 4712 primary school children (boys and girls) were visited for head lice using cluster sampling method.
Data was collected by five trained individuals using a questionnaire that included the information on the diagnostic result of head lice, eggs, and nits infections as well as the sex, age, grade, and residence place. Data were analyzed through chi-square test and the confidence level was set at 95%.
Results: Out of 4712 primary school children 78 individuals were infected with head lice. The prevalence of infection was calculated as 1.65%. Significant correlations were observed between prevalence of pediculosis and factors such as bathing facilities, using personal instruments, parents educations, having health care consultant, complying with personal health, and fathers job (p<0.05); while there was no significant relations between head lice infection and hair shape and student grade (p>0.05).
Conclusions: The results illustrate the role of education and guidance of teachers and parents towards improving personal hygiene and public health and subsequently on reducing the Pediculosiscapitis rate among school students in the regions studied.

قیمت : 20,000 ريال