نقش سلامت عمومی در رضایت شغلی، مطالعه موردی در یک کارخانه تولید نئوپان

سلامت و بهداشت اردبيل

دوره 4 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمینه و هدف: سلامت عمومی می‏تواند به‏وسیله فاکتور‏های شغلی تحت تأثیر قرار گیرد. هدف از این پژوهش بررسی نقش سلامت عمومی در رضایت شغلی کارگران کارخانه نئوپان خلخال می‏باشد.
روش کار: این پژوهش از دسته مطالعات توصیفی و مقطعی بوده که در آذر ماه سال 1391 انجام شده است. محیط پژوهش کارخانه نئوپان خلخال و جامعه پژوهش 98 نفر از کارگران شاغل در شیفت‏های مختلف کارخانه بود. ابزارگردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) و پرسشنامه استاندارد (JDI-55) بود. تحلیل آماری داده‏ها با استفاده از نرم‏افزار آماری SPSS-16 و شاخص‏های آمار توصیفی و محاسبه ضریب همبستگی انجام شد.
یافته‏ها: بین سلامت عمومی و رضایت شغلی همبستگی معنی‏دار و مثبت وجود داشت (0001/ 0>p). همبستگی بین سلامت عمومی و رضایت شغلی در محیط کار (0001/ 0>p)، حیطه‏ سرپرست (006/ 0=p)، حیطه‏ همکاران (002/ 0=p)، حیطه‏ فرصت‏های ترفیع (011/ 0=p) و حیطه‏ شرایط محیط کار (004/ 0=p) مثبت و معنادار بوده در حالی که با حیطه‏ پرداخت‏ها (092/ 0=p) بدون همبستگی بود.
نتیجه گیری: با توجه به ارتباط بین سلامت عمومی و رضایت شغلی کارگران، بر لزوم فراهم نمودن ایمنی و استاندارد محیط کار، فرصت ترفیع بموقع و مناسب، بهبود شرایط محیط کار تاکید می‎‏گردد.

The Role of General Health in Job Satisfaction: A Case Study in a Chipboard Factory
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background & Objective: General health can be affected by occupational factors. The purpose of this study was to investigate the role of general health in job satisfaction of the workers in Khalkhal chipboard factory.
Methods: This cross-sectional and descriptive study was carried out in December 2013. The research environment was Khalkhal chipboard factory and the study population included 98 workers employed in different shifts of the factory. The data gathering instruments were General Health Questionnaire (GHQ-28) and standard questionnaire (JDI-55). Data analysis was done by calculating correlation coefficients and descriptive statistics indices using SPSS version 16.
Results: There is a significant and positive correlation between job satisfaction and general health (p<0.00001). Job satisfaction displayed positive correlation with general health in the fields of workplace (p<0.0001), supervisor (p<0.006), colleagues (p<0.002), promotion opportunities (p=0.011), and workplace conditions (p=0.004) significant, while there was no correlation between general health and payments field (p=0.092).
Conclusions: According to the relationships between general health and job satisfaction of the workers, the necessity of providing safety and workplace environment standards, timely and appropriate promotion opportunities, and improvement of workplace conditions are emphasized.

قیمت : 20,000 ريال