ارزیابی ارگونومیک وضعیت‏های انجام کار به‏روش نرم افزار OCRA در مونتاژکاران یکی از صنایع ساخت توربین‏های گازی نیروگاهی و بررسی تأثیر آموزش‏های ارگونومیک در کاهش سطح خطر

سلامت و بهداشت اردبيل

دوره 4 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمینه و هدف: اختلالات اسکلتی عضلانی با مهم ترین عامل پوسچر نامطلوب، از شایع ترین بیماري های شغلی است. با وجود مجموع عوامل خطر اختلالات در صنعت مونتاژ، این مطالعه توصیفی- تحلیلی با هدف ارزیابی وضعیت انجام کار در مونتاژکاران صنعت ساخت توربین گازی نیروگاه و بررسی تأثیر آموزش با روش OCRA انجام شد.
روش کار: ابتدا از روند کار اپراتور و وضعیت بدنی فیلم برداری سپس با استفاده از پرسشنامه نوردیک بررسی میزان شیوع علائم اختلالات اسکلتی- عضلانی اندام هاي فوقانی در تکنسین های فنی (مونتاژکاران در کارخانه توربین سازی) که تعداد آنها 96 نفر می باشد، انجام گرفت و با نرم افزارOCRA به هر وظیفه کاری نمره پوسچر اختصاص داده شد. سپس آموزش چهره به چهره از قبیل روش صحیح انجام کار به مونتاژکاران ارائه و مجداداً ارزیابی پوسچر انجام گردید. آنالیز داده‏ها توسط آزمون‏های آماری آنالیز واریانس یک طرفه و t-Test با استفاده از نرم افزار SPSS-16 انجام گرفت.
یافته‏ ها: بالاترین شکایات، در مچ دست و شانه بود. بین میانگین نمره ریسک OCRA در دست راست و چپ در بین تمام گروه‏های شغلی و هم‏چنین میان نمره ریسک OCRA بین گروه‏های شغلی Connection Box، Piping، Connection MBT-MBP و بستن دیوار یونیت اختلاف معنی‏داری وجود داشت. اما نمره شاخص خطر دو گروه شغلی Connection MBT-MBP و مونتاژ سقف از لحاظ آماری دارای اختلاف معنی‏داری نبود. هم چنین میان نمره کلی شاخص خطر OCRA قبل و بعد از آموزش نیز اختلاف معنی‏داری یافت شد.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج، OCRA روش مناسبی برای ارزیابی مشاغل مونتاژکاری می‏باشد. با توجه به تأثیر آموزش در کاهش خطر، ارائه آموزش‏های ارگونومیکی توصیه می‏شود.

Ergonomic Evaluation of Posture by OCRA Software in Assembly Workers of a Power Station Gas Turbine Manufacturing Industry and Assessment of Ergonomics Training Effect on Reduction of Risk Level
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background & Objectives: Work-related musculoskeletal disorders caused by poor posture are the most common occupational illnesses. Among all the risk factors of musculoskeletal disorders in assembling industry, this descriptive-analytical study aimed to assess posture of assemblers working in a gas turbine company as well as the effect of training using OCRA method.
Methods: At first, a film was taken from work procedure and posture of the operators and then prevalence of upper-limb musculoskeletal disorders was determined for 96 technicians (assemblers) using Nordic questionnaire. Posture score was assigned to each task by OCRA software. Face to face training was provided to assembling workers on doing tasks correctly and the posture was reassessed. Data were analyzed by One Way ANOVA and t-test using SPSS-16.
Results: The highest complaints were recorded for wrist and shoulder. Mean OCRA risk scores were significantly different between right and left hands for all cases. There were also significant differences in OCRA risk scores between connection box, piping, connection MBT-MBP, and fasten unit wall job groups. However, risk score index displayed no significant differences between connection MBT-MBP and roof assembly job groups. Total OCRA risk scores of before training significantly differed from those of after trainings.
Conclusion: According to the results, OCRA is a useful method for assessment of musculoskeletal disorders in assembly industries. Considering effectiveness of training on decreasing the risks, ergonomic training to individuals is recommended.

قیمت : 20,000 ريال