بررسي تاثيركاربنوكسولون برعلائم قطع مصرف مورفين در موش صحرايي

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان

دوره 18 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: مكانيسمهاي دقيق وابستگي به اپيوئيدها و سندرم قطع مصرف هنوز به طور كامل شناخته نشده اند. از دير باز مطالعات زيادي در رابطه با مواد و داروهايي كه بتوانند اين علايم را كاهش دهند صورت گرفته است. بنابراين هدف از اين مطالعه بررسي اثر كاربنوكسولون (مهار كننده اتصالات شكافي) بر علايم قطع مصرف مورفين در موش صحرايي نر مي باشد.
مواد و روش‌ها: در اين مطالعه كه به‌صورت تجربي انجام شده، موش‌هاي صحرايي نر بالغ از نژاد Sprague Dawley در محدوده وزني 275- 225 گرم بطور تصادفي در گروه‌هاي 8 تايي وارد مطالعه شدند. به منظور القاي وابستگي مورفين به روش دوزهاي فزاينده در يك دوره 9 روزه به صورت زير جلدي به هر حيوان تزريق شد (روز اول mg/kg 5، روز دوم و سوم mg/kg 10، روز چهارم و پنجم mg/kg 15، روز ششم و هفتم mg/kg 20 و روز هشتم و نهم mg/kg 25). در روز نهم نيم ساعت بعد از آخرين دوز تزريق مورفين، به گروه كنترل سالين (ml/kg 1) و به 4 گروه درماني به ترتيب كاربنوكسولون دردوزهاي 5، 25، 50 و100 mg/kg به صورت داخل صفاقي تزريق شد و مجدداً نيم ساعت بعد به همه گروه‌ها نالوكسان (mg/kg, ip 4) تزريق گرديد و به مدت 60 دقيقه علايم سندرم محروميت شامل (پرش، ايستادن روي پاها، تيمار كردن آلت تناسلي، كشيدن شكم روي زمين، تيمار كردن بدن و حركات شبيه سگ خيس) ثبت شد. يافته ها: نتايج اين مطالعه نشان داد كه كاربنوكسولون نه تنها علايم قطع مصرف را به صورت جداگانه كاهش داد، بلكه توانست علايم تام سندرم ترك را نيز به طور معني داري كاهش دهد (P<0.001).
نتيجه گيري: با توجه به نتايج به دست آمده، كاربنوكسولون در كاهش علايم قطع مصرف مورفين موثر بوده است.

The effect of carbenoxolone on morphine-induced withdrawal symptoms in rats
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and Aim: The exact mechanisms of morphine dependence and withdrawal syndrome remain unclear. Many studies have been performed to find a drug for prevention of withdrawal syndrome. The aim of this study was to evaluate the effect of carbenoxolone (a gap junction inhibitor) on morphine withdrawal syndrome in male rats.
Material and Methods: In this experimental study, adult male Sprague Dawley rats with weights between 225 and 275 g were selected randomly and divided into 8 groups. Each group consisted of 8 rats. In order to induce dependency, morphine was injected subcutaneously for nine days (1st day: 5mg/kg, 2nd and 3rd days: 10 mg/kg, 4th and 5th days: 15 mg/kg, 6th and 7th days: 20 mg/kg, 8th and 9th days: 25 mg/kg). On the ninth day only the morning dose of morphine was injected, then control group and treatment groups received IP injection of saline (1 ml/kg) and IP injection of carbenoxolone (5, 25, 50, 100 mg/kg) respectively. After 30 min all groups received IP injection of naloxone (4 mg/kg) and the withdrawal signs including: jumping, rearing, genital grooming, abdominal writhing, body grooming and wet dog shake, were recorded for 60 minutes.
Results: Our results showed that carbenoxolone not only decreased all withdrawal signs, but also reduced the total withdrawal scores, significantly.
Conclusion: In conclusion we found that carbenoxolone as a gap junction inhibitor was effective in decreasing the symptoms of morphine withdrawal syndrome.