بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد جامعه شهري يزد در مورد اهداي خون

مجله طب و تزكيه

دوره 16 - شماره 1-2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف:جذب گروههاي كم خطر جامعه و تشويق آنها براي اهداي داوطلبانه خون جهت تامين خون سالم و كافي از مهمترين اهداف مراكز انتقال خون است. هدف اين مطالعه تعيين وضعيت آگاهي، نگرش و عملكرد جامعه شهري يزد نسبت به اهداي خون بود.
روش بررسي:در اين مطالعه مقطعي،1394 نمونه از افراد 20 تا 60 سال شهر يزد به روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب شدند و بوسيله پرسشنامه مورد مصاحبه قرار گرفتند. داده ها در محيط spss 11.5 با آزمون هاي Anova ،T-test و Sheffe تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها:بيش از دوسوم افراد از مسايل كلي اهداي خون آگاهي داشتند. كمتر از نيمي افراد از مسايل ويژه اهداي خون، شرايط سني اهداكنندگان وبرخي موارد معافيت اطلاع داشتند. 98% جامعه مورد بررسي معتقد بودند اهداي خون وظيفه انساني و عملي ثواب است. 38% افراد(60% از مردان و 16% زنان) سابقه اهداي خون داشتند. بيشترين انگيزه اهداي خون، وظيفه انساني و كمك به همنوع (86%) وبيشترين علت عدم اهداي خون فراموشي و بي توجهي بود(32%). بين آگاهي و عملكرد افراد در رابطه با اهداي خون ارتباط مستقيمي وجود داشتP=.000)). زنان و جوانان كمترين آگاهي و عملكرد را در مورد اهداي خون داشتند.
نتيجه گيري:افزايش سطح آگاهي زنان و جوانان بايد در اولويت قرار گيرد. موانع اهداي خون زنان كه نيمي از افراد جامعه را تشكيل مي دهند بايد بررسي و در حد امكان برطرف گردد.لازم است تبليغات در جهت يادآوري اذهان عمومي براي اهداي داوطلبانه خون گسترش و آگاهي مردم درباره مسايل ويژه اهداي خون افزايش يابد.

كلمات كليدي: