بررسي وضعيت سلامت روان دانشجويان مراكز دانشگاهي شهر بم 1382

مجله طب و تزكيه

دوره 15 - شماره 1-2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

براساس تحقيقات سالهاي اخير ميزان شيوع اختلالات رواني در سراسر جهان روبه افزايش است. طبق آمارهاي منتشره از طرف سازمان بهداشت جهاني بيش از نيم ميليارد نفر از جمعيت سراسر جهان در سنين مختلف از بيماريهاي شديد و خفيف رواني، عقب ماندگي هاي ذهني ، صرع و دمانس رنج مي برند. شيوع اختلالات رواني در كشورهاي در حال توسعه روبه افزايش است و بررسي هاي همه گير...

كلمات كليدي: