بررسي و تاثير برنامه مشاوره گروهي

مجله طب و تزكيه

دوره 15 - شماره 1-2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

عدم آمادگي براي قاعدگي باعث بروز عواطف منفي مثل شرم، ترس، سردرگمي و نگراني در شروع آن مي شود. عزت نفس بالا باعث تجارت مثبت در برابر اولين قاعدگي مي شود و برعكس عزت نفس پايين آمادگي ناكافي براي اولين قاعدگي و بروز پاسخهاي منفي در مقابل آن را باعث مي شود. هدف مطالعه حاضر تعيين تاثير برنامه مشاوره گروهي بر عزت نفس دختران نوجوان قبل از تجربه قاعدگي

كلمات كليدي: