بررسي و ارزشيابي فعاليتهاي آموزشي ، پژوهشي اعضاي هيئت علمي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز

مجله طب و تزكيه

دوره 15 - شماره 1-2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

باتوجه به استاد محور بودن آموزش پزشكي در كشور ما، عملكرد اعضا، هيات علمي هنوز يكي از مهم ترين عوامل دخيل در دستيابي به اهداف آموزشي بشمار ميرود. طي يك مطالعه توصيفي مقطعي به روش نمونه گيري در دسترس تعداد 213 نفر از 279 نفر اعضا هيات علمي رسمي و پيماني استاديار به بالا از طريق تكميل پرسشنامه وارد اين مطالعه شدند. از گروه هاي علوم پايه 73.55% و از گروههاي باليني...

كلمات كليدي: