سازمان هاي مراقبت بهداشتي و كيفيت اطلاعات

مجله طب و تزكيه

دوره 14 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

اگرچه صنعت مراقبت بهداشتي نسبتا ديرتر از ساير سازمان ها در خط بي پايان مسابقه كيفيت شروع به حركت كرده است ولي خوشبختانه اين قاعده كلي وجود دارد كه آغاز كنندگان با تاخير، از آموخته هاي پيشگامان كه با قيمت گزاف فراهم شده درس مي آموزند و مي توانند از چاله هايي كه پيشروان در آن افتاده اند اجتناب ورزند. تمايل صنعت مراقبت بهداشتي به مقوله هاي كيفيت و مديريت كيفيت فراگير بطور خود جوش در دهه 1980 آشكار شده است و نيز با در هم ادغام شدن و پيچيده تر شدن سازمان هاي مراقبت بهداشتي در كشورهاي پيشرفته، لزوم برنامه ريزي استراتژيك مبتني بر كيفيت وجود دارد. ازديد اقتصادي، مراقبت بهداشتي يك كالاست و ارزش آن در خلال فعاليت خريداران و فروشندگان آن در محل بازار مشخص شده است. كارايي بازارهاي مراقبت بهداشتي مانند ساير بازارها بستگي به سه پارامتر دارد تعادل مقداري طرفين داد و ستد، عوامل خارجي، قابليت استفاده اطلاعات براي تمام شركت كنندگان در جريان داد و ستد.صرفنظر از اينكه مركزيت هر فعاليت حرفه اي، تلاش مداوم براي بهبود عملكرد است و بر اين اساس موسسات مراقبت بهداشتي نيز همچون ساير سازمان ها از چنين تلاشي فروگذاري نكرده اند؛ فلسفه توجه به امر كيفيت مراقبت، وجود مسايل و مشكلات در قلمرو مراقبت بهداشتي ه سريعتر آنكه بتوان آن ها را مشخص نمود بوجود مي آيند. مراقبت بيمار بر حرف كلينيكي متعددي تمركز دارد از آن جمله: پزشكي، پرستاري، داروسازي، تغذيه تنفس درماني، فيزيوتراپي شغل درماني و در تمام اين رده هاي شغلي، كيفيت تصميمات كلينيكي وابسته به كيفيت اطلاعات قابل استفاده براي تصميم گيرندگان است و لذا آن سيستمي كه اطلاعات را جهت مراقبت بيمار اراده مي كند بسيار ضروري و حياتي مي باشد.وجود ارتباط كامل ميان تصميم گيري پزشكي تجمع داده هاي كلينيكي، هزينه هاي مراقبت بهداشتي، دست اوردهاي بيمار از مراقبت، و كيفيت مراقبت بوضوح مشخص است و عرضه مراقبت با كيفيت و هزينه اثربخش، مستلزم بكارگيري ابزارهاي موثر در پشتيباني تصميم گيري مبتني بر سيستم اطلاعات مراقبتي با كيفيت است.
نتيجه آنكه: كيفيت مراقبت در گرو عوامل عديده از آن جمله كيفيت اطلاعات است، و در هر حال افزايش كيفيت منجر به كاهش هزينه ها خواهد شد.

The Health Care Organizations And Health Care Data Quality
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

The health care industry is a relatively late starter in This no-finish-line quality race, but fortunately There are advantages to not being in The vangaurd: So many precedents have been established that information is readily available from the quality pioneers. In that information, the late starter will find lesson others have learned (some times at considerable expense). The late starter can avoid the pits into which early starter have fallen.It has been observed that the health care industry's interest in quality and principles of total quality management (TQM) parallels the interest evinced by industry itself in the 1 980s, and as health care organizations are merging with each other increasingly to form integrated health systems, so the quality - based strategic planning is required.In economic terms, health care is a good, its value realized through the market-place activity of buyers and sellers. The efficiency of health care markets, like that of other markets, depends on three parameters: The numeric balance of participants (the number of buyers versus the number of sellers), externalities (external factors that impede or skew market functioning), and the availability of information to all participants.Because, at the center of any professional activity is a continuing effort to improve performance, so health care organizations as like as any other organizations have done this; in addition philosophy of paying attcr,tion to health care quality is: within health care, problems are being generated faster than we can address them.Patient care is the focus of many clinical disciplines: Medicine, nursing, pharmacy, nutrition, therapies such as respiratory, physical, and occupational, and others. In all disciplines, the quality of clinical decisions depends in part on the quality of information available to the decision-maker. The systems that manage information for patient care are therefore a critical tool.It is recognized that there is an integral relationship between medical decision making, the accumulation of clinical data, health care costs, patient outcomes, and the quality of care.
The delivery of quality, cost-effective health care requires efficient decision- support tools based on the medical record system if these end points are to be achieved.
Finally, the patient care quality depends on many factors that one of them is health care data quality.However, Higher quality means lower costs.