طرح ساماندهي بانك اطلاعات مواد ، لوازم و تجهيزات پزشكي كشور

مجله طب و تزكيه

دوره 13 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

هيه شناسنامه اموال يا سياهه اموال (Inventory) اعم از پزشكي يا صنعتي در ابعاد علمي، پژوهشي درماني و اقتصادي مورد توجه همه مراكز داراي لوازم و تجهيزات گوناگون مي باشد.اين شناسنامه ها براي كنترل و بهينه سازي وضعيت عملكرد تجهيزات موجود، امري مهم بوده و در بعد كلان نيز تهيه آمار از ابزار و تجهيزات جهت مديريت بهينه منابع اداري اهميت فوق العاده است.ايجاد بانك اطلاعات تجهيزات پزشكي در كشورهاي پيشرفته معمولا بدون دخالت دولت و توسط مديريت هاي داخلي پياده سازي شده و مورد استفاده قرار مي گيرد.در كشور ما ايران تاكنون طرح هاي مختلفي در زمينه ايجاد بانك اطلاعات و يا شناسنامه تجهيزات پزشكي ارايه شده است كه از آن ميان به طرح جمع آوري اطلاعات تفصيلي تمام لوازم و تجهيزات پزشكي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و مراكز تحقيقاتي كشور سال 1365 طرح تهيه شناسنامه تجهيزات پزشكي موجود در دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور سال 1375، طرح مديريت تجهيزات پزشكي در سال 1377 و طرح شناسنامه پوياي تجهيزات پزشكي كشور سال 1379 مي توان اشاره كرد.نكات مورد توجه در طرح اخير: استفاده از تجربيات بدست آمده از طرح هاي قبلي بخصوص طرح مديريت تجهيزات پزشكي، مطالعه استانداردهاي مطرح از قبيل JCAHO (Joint Commission Accreditation of Healthcare Organization) و استفاده از نظرات مسوولين ذيربط مي باشد.تمامي طرح هاي ذكر شده بنا به دلايل متعدد در نيمه راه اجرا ناتمام باقي ماند و طرح آخر هم كه عليرغم اجرا بصورت پايلوت در دانشگاه هاي اراك و رفسنجان و رسيدن به فاز دوم، با توجه به عدم تامين بودجه نيمه كاره رها گشت.

كلمات كليدي: