بررسي ارتباط بين سبكهاي رهبري مديران پرستاري و توانمندي پرسنل پرستاري

مجله طب و تزكيه

دوره 13 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

اين مقاله، قصد دارد شيوه رهبري و توانمندسازي مديران پرستاري را از ديدگاه خودشان و پرسنل پرستاري تعيين و ارتباط بين آنها را بررسي نمايد.مطالعات متعدد بر روي شيوه رهبري مديران پرستاري و توانمندي آنان و پرسنل پرستاري شان نشان دادند كه مديران با رفتارهاي اثربخش خود با توجه به روحيه و ارتباطات مناسب با پرسنل و ايجاد محيط سالم سبب توانمندسازي آنها گرديده و بر رضايت شغلي، حس تعهد، مسووليت پذيري، بهره وري و كيفيت ارايه خدمات تاثير مثبت مي گذارند.
تمام مديران پرستاري 18) نفر( و پرسنل پرستاري 119) نفر( در يكي از بيمارستانهاي آموزشي شهر تهران پرسشنامه هاي خود گزارش دهي شيوه هاي رهبري و توانمندسازي را دريافت و تكميل نمودند. سپس تجزيه و تحليل داده ها به كمك روشهاي آماري توصيفي و تحليلي انجام گرفت. اكثر مديران داراي توانمندي درحد زياد (%72.2) و پرسنل پرستاري داراي توانمندي درحد متوسط (%71.4) مي باشند. ميانگين توانمندي مديران (124.94±18.05) و توانمندي پرسنل18.02) ±(96.54 است. كه آزمون آماري تي مستقل تفاوت معناداري را بين توانمندي مديران و پرسنل نشان مي دهد (p<0.001). مديران (%44.4) از ديدگاه خودشان از شيوه رهبري "وظيفه مداري و رابطه مداري بالا" استفاده مي كنند، اما بيشتر پرسنل پرستاري (%79.8) شيوه رهبري مديران خود را "وظيفه مداري و رابطه مداري پايين" بيان كردند. آزمون آماري آناليز واريانس نشان مي دهد كه توانمندي پرسنل در شيوه هاي رهبري مديران از ديدگاه آنان متفاوت است (p<0.001). همچنين رابطه مداري در سبك رهبري مسوول %35 تغيير در ميزان توانمندي و پس از آن سابقه كار پرستاري در بخشي كه هماكنون كار مي كنند، مسوول %37 تغيير در ميزان توانمندي پرسنل است و نيز بعد روحيه با (%75) و پس از آن بعد محيط سالم با (%87) از اولين ابعادي هستند كه موجب تغيير در ميزان توانمندي پرسنل مي شوند.
اين مطالعه نشان داد كه توانمندي بالا و رفتارهاي رهبري مديران منجر به افزايش توانمندي پرسنل پرستاري نگرديده است. لذا، شيوه هاي رهبري مديران اثربخشي لازم را ندارد. بنظر مي رسد فقدان دانش كاربردي مديريتي مديران و همچنين محدوديتهاي سازماني منجر به عدم اثربخشي رفتارهاي مديريتي آنان مي شود. از طريق اقدامات اثربخش در بهسازي مديريت پرستاري مي توان، توانمندسازي سازماني و رواني را افزايش داد كه در نهايت نيز منجر به ارتقا عملكرد حرفه اي پرستاران گردد.

كلمات كليدي: