بررسي ميزان و انواع قصور پزشكي در بين پزشكان در طول سالهاي 1365 تا 1376 در تهران

مجله طب و تزكيه

دوره 13 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

رخوردهاي قانوني با قصور و تقصير پزشكي امريست كه از ديرباز در جوامع مختلف بشري و به اشكال گوناگون وجود داشته و دارد. در اين مطالعه ضمن اشاره به برخي از ديدگاههاي اسلام در خصوص اهميت و جايگاه حرفه پزشكي، و ذكر انواع قصور و مجازاتهاي انتظامي و كيفري پزشكان؛ 3119 مورد شكايت موجود در سازمان مركزي نظام پزشكي )مربوط به سالهاي 1365 لغايت 1376 ( بررسي گرديد و در نتيجه با توجه به فراواني هاي موجود از نظر جنس، نوع تخصص، نوع قصور و تقصير، نوع مجازات، زمان و مكان وقوع قصور، اين بررسي مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت. با توجه به نتايج حاصله، پيشنهادات و توصيه هاي لازم در اين خصوص بعمل آمده است.

كلمات كليدي: