مفهوم تفكر منطقي و اهميت آن در آموزش علوم پزشكي

مجله طب و تزكيه

دوره 13 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

نتايج حاصل از تفكر منطقي (Critical Thinking) در طيف آموزش عالي از ارزش زيادي برخوردار است. امروزه توجه بين المللي بر قابليت هاي تفكر شهروندان و يا قابليت هاي آنان براي كار و رقابت در عرصه پيچيدگي هاي اقتصادي جوامع متمركز شده است. متخصصين آموزش، دو مقوله جامع بودن محتواي آموزش را در قياس با آموزش متكي بر تفكر منطقي را بعنوان راهي براي برخورد با تغيير و توسعه بي پايان اطلاعات زير سوال برده اند. مواردي همچون دغدغه خاطر در مورد توانايي تيم درمان براي همگامي با پيشرفت هاي سريع و وسيع، توانايي كاركنان بهداشتي، درماني براي حصول به نتايج درماني مطلوب، دگرگوني در مراقبت هاي درماني، تغيير در فلسفه يادگيري، و نيز دگرگونيهاي سازماني و فرهنگي اجتناب ناپذير و تاثيرگذار بر آموزش پزشكي و حرف وابسته منجر به فراخوان ويژه براي تمركز بر توسعه مهارت هاي تفكر منطقي در علوم پزشكي شده است. در حال حاضر آموزش پزشكي نيز تفكر منطقي را به عنوان يك پيامد تحصيلي مطلوب پذيرفته است. برخي از صاحبنظران اهميت تفكر منطقي را در آموزش علمي و عملي علوم پزشكي بسيار زياد دانسته و آنرا از اجزا اصلي و مركزي اين حرفه محسوب مي نمايند. اين مقاله در نظر دارد ضمن تبيين مفهوم تفكر منطقي، زمينه ساختاري آن را نيز مورد بررسي قرار داده، و به برخي از سوالات مهم در مورد تفكر منطقي و ارتباط آن را با آموزش پزشكي بپردازد

كلمات كليدي: