بررسي مكانيسم كنترل درمان و داروي دانشگاه علوم پزشكي ايران بر نحوه ارايه خدمات بيمارستانهاي خصوصي تحت پوشش در سال 1380

مجله طب و تزكيه

دوره 12 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

اين پژوهش به منظور بررسي مكانيسم كنترل معاونت درمان و داروي دانشگاه علوم پزشكي ايران بر بيمارستان هاي خصوصي تحت پوشش در سال 1380 انجام پذيرفت. در اين مطالعه توصيفي، مقطعي و موردي جامعه پژوهش شامل روسا، مديران، مترون ها و مسئولين فني بيمارستان هاي خصوصي تحت پوشش و كارشناسان نظارت و ارزشيابي معاونت درمان و داروي اين دانشگاه بود. تعداد 125 نفر از جامعه مورد پژوهش در اين مطالعه شركت داشته اند. چهار مرحله فرآيند كنترل (تدوين اهداف و استانداردهاي كنترل، سنجش عملكرد، تشخيص انحرافات و تحليل علل آنها و اقدامات اصلاحي) كه به وسيله اين معاونت اعمال شده است، مورد تحليل قرار گرفت. داده ها به وسيله پرسشنامه جمع آوري و تحليل با بهره گيري از تكنيك هاي آمار تحليلي و نرم افزار SPSS انجام گرديد. پاسخ دهندگان ميزان موفقيت اين معاونت را در مراحل چهارگانه فرآيند به ترتيب 52 درصد، 44.8 درصد، 45.6 درصد و در حد متوسط دانسته اند. حال آن كه 41.6 درصد پاسخ دهندگان ميزان كنترل معاونت را پيش از اجراي اين فرايند، كم دانسته اند، اما 41.6 درصد آنها ميزان كنترل در حين اجراي فرآيند و 54 درصد آنها ميزان كنترل را بعد از اعمال فرآيند، متوسط شمرده اند. در ضمن 40 درصد پاسخ دهندگان ميزان تشويق به اعمال خود كنترلي بيمارستان هاي خصوصي را كم دانسته اند. در مجموع 40 درصد موفقيت مكانيزم كنترل بدون اعلام قبلي را متوسط دانسته اند. در نهايت 49.6 درصد پاسخ دهندگان ميزان بازخورد مكانيسم كنترل فعلي اين معاونت را در ارتقاي عملكرد بيمارستان هاي خصوصي در حد متوسط ارزيابي كرده اند. برقراري روابط برون بخشي و تشريك مساعي معاونت درمان و دارو در اجراي مراحل چهارگانه فرآيند كنترل، به ويژه تعيين اهداف و استانداردهاي كنترل مي تواند در ارتقاي كارآيي و اثر بخشي مكانيسم كنترل نقش سازنده اي ايفا نمايد.

كلمات كليدي: