توسعه منابع انساني در بيمارستان

مجله طب و تزكيه

دوره 12 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

پيشرفت در توسعه نيروي انساني در بخش بهداشت و درمان و پژوهش در توسعه نيروي انساني در اين بخش به رغم همه تلاش هاي انديشمندان و صاحبنظران بسيار كند بوده است. هدف از اين پژوهش بررسي و تحليل توسعه منابع بيمارستان و پرداختن به متغيرهاي اصلي كه در اين توسعه نقش اساسي دارند، به ويژه برنامه ريزي و آموزش نيروي انساني بيمارستاني و مزاياي ناشي از آنها براي بيمارستان مي باشد. بدين منظور در پژوهشي كه بنيادي و توصيفي و بر اساس منابع مورد مطالعه، پژوهشگر به بررسي عوامل كليدي در توسعه نيروي انساني پرداخته است. يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد اساس توسعه را چهار عامل سرمايه، نيروي انساني، تجهيزات و برنامه تشكيل مي دهد كه همراه با مديريتي بخردانه به شكوفايي و رونق سازمان ها منجر مي شود. از بين عوامل مختلفي كه توسعه منابع انساني را سبب مي شوند، دو امر برنامه ريزي انساني و آموزش در زمره اهرمهاي كليدي هستند. البته موانعي فرا راه توسعه منابع انساني وجود دارند كه بايد دقيقاً مورد توجه قرار گيرند. لذا تخصيص اعتبارات لازم و طراحي برنامه ريزي استراتژيك و آموزش نيروي انساني در بيمارستان مي تواند به ارتقا كيفيت خدمات بيمارستان، افزايش رضايت مردم و اقتصادي تر اداره شدن بيمارستان منتهي مي شود.

كلمات كليدي: