تحليل مسير حركت و زمان انتظار بيماران سرپايي در بخش راديولوژي و عوامل مؤثر بر آن

پايش، فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي

دوره 12 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمان انتظار بيماران سرپايي، يكي از عوامل مؤثر بر رضايت بيماران به شمار مي‌رود. كاهش زمان انتظار بيماران مي‌تواند منجر به كاهش هزينه‌ها و بهبود كارايي نظام ارائه خدمات شود. تحليل مسير حركت بيمار، يكي از رويكردهاي بررسي و ارتقاي فرآيندهاي ارائه خدمت به بيماران است. در اين مطالعه تلاش گرديد زمان انتظار بيماران مراجعه كننده به بخش راديولوژي و عوامل مؤثر بر آن مورد بررسي قرار گيرد.
اين پژوهش يك مطالعه توصيفي ـ تحليلي است كه بر روي بيماران سرپايي مراجعه كننده به بخش راديولوژي بيمارستان هاشمي نژاد تهران در شيفت صبح انجام گرفته است. حجم نمونه مورد مطالعه 303 نفرمحاسبه گرديد كه به روش نمونه گيري آسان جمع‌آوري گرديدند. براي جمع آوري اطلاعات از روش‌هاي مشاهده، زمان سنجي و كارسنجي استفاده شد. ورود و تحليل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفت.
بر اساس اطلاعات به دست آمده از مطالعه، ميانگين (انحراف معيار) زمان انتظار بيماران جهت تصوير برداري ساده 10.87 دقيقه (10.86) و ميانگين (انحراف معيار) زمان انتظار براي تصويربرداري تخصصي 62.00 دقيقه (53.49) محاسبه گرديد. تحليل يافته‌هاي اين پژوهش نشان داد نوع خدمت درخواستي و تعداد دفعات مراجعه به اتاق تصويربرداري، از جمله مهم‌ترين عوامل تأثير گذار بر زمان انتظار در بخش راديولوژي هستند. از سوي ديگر زمان ورود بيماران به نظام با زمان انتظار براي تصويربرداري ساده، همبستگي مستقيم و با زمان انتظار براي تصويربرداري تخصصي، همبستگي معكوس دارد (P=0.001).
نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد بررسي رفتار نظام، نقش مؤثري در شناسايي گلوگاه‌هاي نظام و طراحي الگوي مديريت زمان انتظار بيماران خواهد داشت.

Outpatient flow analysis and waiting time in a radiology department
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Objective (s): To analyze outpatient flow in a radiology department to estimate outpatients waiting time for radiology services.
Methods: This was a cross sectional study with the target population of all patients attending the radiology department of Shahid Hashemi Nejad Hospital in Tehran.
Result: In all data for 303 patients were analyzed. The average waiting time for entering plain X-ray room was 10.87 minutes (SD=10.86) and the average waiting time for entering special X-ray room was 62.00 minutes (SD=53.49). The most important factors for waiting time in radiology department were the type of service, and muliple entering. Analyzing the correlation of outpatient waiting time and their entrance showed a positive correlation with waiting time for plain X-ray services and a negative correlation with waiting time for special X-ray services (P=0.001).
Conclusion: The findings suggest that assessing wating time might help to schedule outpatient and appointment system more effectively.