اثر استرس ناشي از فعاليت ورزشي حاد بر تحكيم حافظه حركتي ضمني

كومش، مجله علمي - پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي سمنان

دوره 14 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: شواهد گسترده‌اي اثرات تعديل‌كننده انگيختگي هيجاني حافظه اخباري انسان را به اثبات رسانده‌اند. اما، در مورد اثرات تعديل‌كننده انگيختگي بر حافظه حركتي ضمني دانش كمي موجود است. هدف تحقيق حاضر تعيين اثر استرس فعاليت ورزشي حاد پس از اكتساب بر تحكيم حافظه حركتي ضمني بود.
مواد و روش ‌ها: آزمودني‌هاي تحقيق را 40 آزمودني سالم تشكيل مي‌دادند كه به طور تصادفي به دو گروه استرس (ده زن و ده مرد) و عدم استرس (ده زن و ده مرد) تقسيم شدند. آزمايش شامل دو دوره اكتساب و خاطرآوري بود. براي اين تحقيق، تكليف تطبيق رنگ زنجيره‌اي در نظر گرفته شد. در دوره اكتساب هر دو گروه به اجراي تكليف در 6 بلوك 150 كوششي پرداختند و بعد از آن گروه استرس به اجراي فعاليت ورزشي بر روي تردميل تا لحظه واماندگي پرداخت و گروه ديگر استراحت كرد. در طول آزمايش، روند تغييرات غلظت كورتيزول بزاق اندازه‌گيري شد.
يافته ‌ها: استرس فعاليت ورزشي حاد منجر به افزايش معني‌دار سطح كورتيزول بزاق در گروه استرس شد. در حالي كه گروه عدم استرس در فاصله زماني 24 ساعت هيچ پيش‌رفتي در يادگيري تكليف تطبيق رنگ زنجيره‌اي نداشت، گروه استرس در همين دوره زماني ارتقاء معني‌داري در عمل‌كرد نشان داد (0.05 P< ).
نتيجه ‌ گيري: اعمال استرس حاد بعد از اكتساب، يعني در زمان تحكيم حافظه‌اي مي‌تواند فرايند تحكيم حافظه حركتي ضمني را ارتقاء بخشد

Effects of stress related acute exercise on consolidation of implicit motor memory
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: Extensive evidence documents arousal modulation of declarative memory in humans. However, little is known about the arousal modulation of implicit motor memory. The purpose of this study was to examine the effects of a post-acquisition acute exercise stress on implicit motor memory consolidation.
Materials and Methods: Forty healthy subjects were randomly divided into stress (10 men and 10 woman) and non- stress (10 men and 10 woman) groups. Experiment consisted of two phases of acquisition and retention. Serial Color matching (SCM) task was used for this study. In acquisition period, all groups practiced the task for six blocks of 150 trials. Following, the stress group performed exercise on a treadmill until the moment of exhaustion while the non stress group did rest. In retention, all groups practiced the SCM task in one block. During the experiment the trends of saliva cortisol changes were measured.
Results: Acute exercise stress leads to a significant increase in salivary cortisol level. While the non-stress group did not show enhancement of SCRT learning across the 24 hours delay interval, the stress group showed substantial enhancement across the same time (P<0.05).
Conclusion: Our findings indicate that acute stress after acquisition can facilitate the implicit motor memory consolidation