مقايسه تركيب فلوكونازول و پروتكسين خوراكي با فلوكونازول در درمان كانديدياز ولوواژينال

مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره آورد دانش)

دوره 16 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: عفونت‎هاي دستگاه تناسلي از علل عمده مراجعه مكرر به مراكز درماني مربوط به بيماري‎هاي زنان مي‎باشند. كانديدياز ولوواژينال دومين عامل شايع واژينيت عفوني مي‎باشد‎. پروبيوتيك‎ها ميكروارگانيسم‎هاي زنده‎اي هستند كه مي‎توانند اثرات سودمند بر ميزبان بگذارند. با توجه به شيوع بيماري و مطالعات محدود در زمينه درمان‎هاي نوين اين بيماري، اين مطالعه با هدف مقايسه تركيب فلوكونازول و پروتكسين خوراكي با فلوكونازول در درمان كانديدياز ولوواژينال طراحي گرديد.
مواد و روش‎ها: اين مطالعه به صورت كارآزمايي باليني دو سوكور، بر روي 90 زن مراجعه‎كننده به درمانگاه 12بهمن در سال 1390 انجام شد. زنان پس از تشخيص كانديدياز ولوواژينال، به صورت تصادفي در دو گروه تركيب فلوكونازول و پروتكسين خوراكي و فلوكونازول و دارونما قرار گرفتند. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آمار توصيفي و آمار استنباطي جهت مقايسه متغيرهاي كمي(آزمون‎هاي t مستقل، من ويتني) و كيفي(آزمون مجذور كاي، آزمون دقيق فيشر و آزمون مك نمار) تحليل گرديدند.
يافته‎ها: نتايج نشان داد تركيب فلوكونازول و پروتكسين خوراكي با فلوكونازول در كاهش شكايات و علائم به طور يكسان عمل كردند. تنها علامت سوزش ادرار در گروه فلوكونازول و پروتكسين خوراكي معني‎دار بود(p=0.02). همچنين تركيب فلوكونازول و پروتكسين خوراكي از نظر پاسخ درماني(p=0.01) و مدت زمان بهبودي(0.04=p) به صورت معني‎داري كمتر بود.
نتيجه‎گيري: نتايج حاصل از پژوهش نشان داد درمان مكمل با گونه‎هاي پروبيوتيكي لاكتوباسيل، كارايي درمان كانديدياز ولوواژينال را افزايش مي‎دهد. در اين زمينه تحقيقات بيشتر توصيه مي‎گردد.

Comparison between the effect of fluconazole and oral protexin combination and fluconazole on the treatment of vulvovaginal candidiasis
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Genital tract infections are one of the main causes of frequent referrals to gynecological clinics. Vulvovaginal candidiasis is the second common infectious vaginitis. On the other hand, probiotics are microorganisms that can have beneficial effects on the host. Noticing the limited number of studies reporting new treatments for this disease, the present study was designed to compare the effects of the combination of fluconazole and oral protexin and fluconazole on the treatment of vulvovaginal candidiasis.
Materials and Methods: A double-blind clinical trial was conducted on 90 women who were referred to the 12-e-Bahman Clinic in 2011. The patients were randomly classified into "combination of fluconazole and oral protexin" or "fluconazole and placebo" groups. Data were analyzed by descriptive statistics and inferential statistics (t-test, Chi-square test, Fisher’s exact test, and McNemar’s test).
Results: The combinations, fluconazole-oral protexin and fluconazole-placebo, were equally effective in reduction of complaints and symptoms; however, the effect of fluconazole-oral protexin on dysuria was more (P=0.02). Also, the fluconazole-oral protexin combination elicited a better therapeutic response (P=0.01). In addition, fluconazole-oral protexin combination treatment demonstrated a better recovery time (P=0.04).
Conclusion: This study demonstrated that complementary treatment with probiotic lactobacillus increased the efficacy of fluconazole in treatment of vulvovaginal candidiasis. Further research, however, is suggested.