بررسي تاثير ويتامين E در درمان حمله حاد هموليز در بيماران مبتلاء به كمبود آنزيم گلوكز-6-فسفات دهيدروژناز (فاويسم)

مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان

دوره 6 - شماره 23-24

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

نقص آنزيم گلوكز-6-فسفات دهيدروژناز (G6PD) شايعترين نقص آنزيمي است كه در انسان به ارث مي رسد. كمبود اين آنزيم گلبولهاي قرمز را به مواد اكسيدان حساس مي كند و گلبولهاي قرمز را به سمت ليز شدن پيش خواهد برد. مواد غذايي و در راس آن باقلاي پهن مي تواند از طريق محرك اكسيدكنندگي گلبولهاي قرمز سبب هموليز شود (فاويسم). روشهاي جديدي در درمان اين بيماران در حال بررسي است. استفاده از ويتامين E بعنوان يكي از قويترين مواد آنتي اكسيدان در درمان هموليز مزمن اين بيماران بررسي شده است. اين بررسي اثر ويتامين E را بر روي افزايش هموگلوبين بعد از تزريق خون در فاز حاد هموليز نشان مي دهد. اين بررسي در خرداد ماه 1376 در مركز آموزشي-درماني 17 شهريور رشت انجام شد. سي هشت بيمار كه سابقه مصرف باقلا و يا تماس با گرده باقلا را داشتند بصورت يك در ميان در دو گروه توزيع شدند. براي يك گروه ويتامين E با دوز 800 واحد در روز تجويز شد و گروه ديگر بعنوان گروه شاهد درنظر گرفته شد. معيار پاسخ به درمان افزايش هموگلوبين بعد از تزريق خون بود. روش اندازه گيري هموگلوبين روش سيانومت هموگلوبين بود و در طول موج 540 نانومتر و با دستگاه اسپكتروفتومتر Junihor35 اندازه گيري انجام شد. ميانگين تفاوت هموگلوبين قبل و بعد از تزريق خون در دو گروه با هم مقايسه شد. آزمون آماري مورد استفاده t-test بود، ضمنا از آزمون Mann-Whitney U-test نيز استفاده شد. معيار معني دار بودن آزمون (P<0.05) درنظر گرفته شد. سي و هفت درصد بيماران مونث و 63% مذكر بودند. ميانگين سن، وزن و مدت بستري بيماران در دو گروه تفاوت معني داري نداشت. ميانگين هموگلوبين هنگام بستري در دو گروه تفاوت معني داري نداشت. براي اين بيماران 10 سي سي به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن خود تجويز شد و ميانگين حجم خون تجويز شده در دو گروه تفاوت بارزي با يكديگر نداشت. ميانگين افزايش هموگلوبين، قبل و 4 ساعت بعد از تزريق (P<0.02) و ميانگين تفاوت هموگلوبين هنگام بستري و هنگام ترخيص (P<0.05) و ميانگين هموگلوبين 4 ساعت بعد از تزريق (P<0.01) در گروه آزمون بيشتر از گروه شاهد بود. ميانگين افزايش هموگلوبين در جنس مذكر (P<0.05)، در كودكان با سن 3 سال و بيشتر (P<0.02) و در گروه خوني O با (P<0.05) از نظر آماري معني دار بود. ويتامين E قويترين آنتي اكسيدان محلول در چربي است و با پايدار كردن غشا گلبول قرمز اثر محافظتي در مقابل هموليز دارد و موجب مهار پراكسيداسيون فسفوليپيدهاي غشا مي شود. اين دارو يكي از كم عارضه ترين داروهاست و هيچ عارضه جانبي خاصي در دوزهاي معمول (800-400 واحد در روز) اين ويتامين وجود ندارد. تجويز اين ويتامين در حمله حاد هموليز ميتواند در افزايش هموگلوبين بعد از تزريق خون نقش قابل ملاحظه اي داشته باشد. توصيه مي شود كارآزمائيهاي باليني با تكيه معيارهايي چون تعداد رتيكولوسيتها، كاهش ميزان بيلي روبين و نيز سنجش سطح آنزيم صورت گيرد تا اين ويتامين در درمان حملات حاد هموليز نيز مورد استفاده قرار گيرد.

A clinical trial study in assessment of effects of vitamin E in acute hemolysis attack in Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase deficient patients (Favism)
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) deficiency is the most common inheritory enzyme defect in human. With this deficiency, red blood cells are susceptible to hemolysis induced by oxidants. Drage and foods (Esp. fava beans) are the most common oxidants that cause acute hemolysis (Favism). Vitamin E. that is an potent antioxidant, was studied in chronic hemolysis of these patients. Our study indicates a hemoglobin increase after transfusion with Vitamin E consumption. We included 38 patients with acute hemolysis presentation that had a history of recent fava bean ingestion. We divided the patients into two groups randomly. First group received vitamin E (800 U/day) and supportive care for hemolysis and the latter only supportive care as control group. Means of hemoglobin differences were compared in two groups before transfusion and 4 hours after it and also mean hemoglobin differences between admission and discharge were greater in test group rather than control group. Vitamin E is a potent antioxidant that can stabilize RBC membrane and protect it against lysis. This drug has very few side effects and is a safe drug in usual dosage (400-1000 U/day). Vitamin hemolysis can be used in treatment of acute hemolysis attacks of G6PD (Favism).

قیمت : 20,000 ريال