روند توزيع فراواني اختلالات رواني و مشكلات رواني-اجتماعي مراجعهكنندگان به مراكز مشاوره سازمان بهزيستي كل كشور در سال هاي 81 الي 88

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام

دوره 20 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: يكي از راهبردهاي اساسي ارتقاء سلامت روان و پيشگيري از آسيب ها و اختلالات رواني-اجتماعي ارائه خدمات اجتماعي متناسب با نيازهاي جامعه است. از آن جا كه خانواده ها با طيف گسترده اي از مشكلات اقتصادي، رواني، اجتماعي، تحصيلي و شغلي دست به گريبان هستند، ارائه خدمات مشاوره و روان شناختي در اين زمينه ها مي تواند بسيار پر اهميت باشد. پژوهش حاضر با هدف شناخت روند زماني ويژگي‌ هاي جمعيت شناختي و بررسي وضعيت اختلالات رواني و مشكلات رواني-اجتماعي مراجعه كنندگان به مراكز مشاوره سازمان بهزيستي طي سال هاي 1381 تا 1388 انجام شد.
مواد و روش ها: اين پژوهش از نوع مطالعات مقطعي-تحليلي است. داده‌ هاي پژوهش مبتني بر اطلاعات موجود در پرونده ‌هاي كل مراجعين به مراكز خدمات مشاوره‌ اي سازمان بهزيستي كشور طي سال ‌هاي 1381 تا 1388بود كه قبلا از طريق مصاحبه و تكميل پرسش نامه مشخصات روان ‌شناختي جمع ‌آوري شده بود. در كل تعداد 21375 نمونه با روش نمونه‌ گيري منظم انتخاب شدند.
يافته هاي پژوهش: يافته ‌هاي پژوهش نشان داد كه مخاطبين اصلي خدمات مشاوره در تمامي سال هاي 81 تا 88 عمدتاً از جامعه زنان، افراد متاهل و گروه سني 30-21 سال تشكيل مي‌شود. در بين اختلالات رواني، اختلالات خلقي و اضطرابي و اختلالات ويژه كودكان بيش ‌تر از ساير اختلالات بود. از ميان مشكلات رواني-اجتماعي، مشكلات بين فردي بالاترين سهم مراجعين به مراكز مشاوره سازمان بهزيستي را به خود اختصاص داد.
بحث و نتيجه‌گيري: با توجه به اين كه بيشترين نرخ شيوع در مراجعات مراكز مشاوره سازمان بهزيستي به اختلالات خلقي و اضطرابي و مشكلات بين فردي اختصاص دارد، خدمات تخصصي مراكز مشاوره سازمان بهزيستي بايد در راستاي اولويت دهي به شناسايي و درمان اين اختلالات سازمان‌ دهي شود.

Frequency distribution trend of psychological disorders and psycho-social problems in referred client to counseling centers of Social Welfare Organization during 1381-1388
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: Providing convenient social services based on population needs is one of the important strategies of psychological promotion and prevention of psycho-social disorders since the families are involved with a wide range of economic, psycho, social, educational and occupational prob-lems. Availability of psychological consul-ting services in these contexts is of great importance. The main aims of the present study were determining demographic characteristics trend and assessing the status of psychological disorders and psycho-social problems in the referred clients to counseling centers of Social Welfare Organization during the years 1381 to 1388.
Materials & Methods: This study was an analytical cross sectional research. The data was based on available information in the files of referred subjects to the counseling centers of Social Welfare Organization during 1381 to 1388 which gathered via interviewing and filling a psychological questionnaire. In general, 21375 subjects were collected using a systematic sampling technique.
Findings: Our findings revealed that main clients of these counseling centers during 1381 to 1388 were female, married, 21-30 years age groups. Among psychological problems, the mood disorders and anxiety as well as disorders in children were more prevalent. Among the psycho-social problems, the interpersonal problem had the highest proportion in the referrals to these centers.
Discussion & Conclusion: Regarding the high prevalence of mood disorders, anxiety and interpersonal problems in the referrals to the counseling centers of Social Welfare Organization, it is necessary to dedicate the professional services to identify and treatment of these disorders