تأثير آموزش رفتارهاي دلبستگي بر ميزان دلبستگي مادر به جنين در مادران نخست باردار مراجعه كننده به مراكز منتخب بارداري شهر شيراز - 1389

مجله زنان‏، مامائي و نازائي ايران

دوره 15 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: دلبستگي بين مادر و كودك يكي از زيباترين و شگفت انگيزترين پديده هاست كه مدت ها پيش از تولد كودك به وجود مي آيد. مادري كه در طي بارداري به جنين خود دلبستگي پيدا مي كند، آماده است تا پس از زايمان ارتباط لذت بخشي با نوزاد خود برقرار كند. مطالعه حاضر با هدف تعيين تأثير آموزش رفتارهاي دلبستگي بر ميزان دلبستگي مادر به جنين در مادران نخست باردار انجام شد.
روشكار: اين مطالعه كارآزمايي باليني در سال 1389 بر روي 84 زن نخست باردار مراجعه كننده به دو بيمارستان حافظ و شوشتري شهر شيراز انجام شد. افراد به روش نمونه گيري مبتني بر هدف انتخاب و به طور تصادفي در دو گروه آزمايش و كنترل قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده شامل فرم اطلاعات فردي و بارداري و پرسشنامه دلبستگي مادر به جنين بود. براي گروه آزمايش علاوه بر مراقبت هاي معمول بارداري، چهار جلسه دو ساعته كلاس هاي آموزش رفتارهاي دلبستگي طي يك ماه (هفته اي يكبار) برگزار شد و فرم هاي ثبت رفتارهاي دلبستگي به مادران به شكل هفتگي داده شد. گروه كنترل فقط مراقبت هاي معمول بارداري دريافت نمودند. نمره دلبستگي مادر به جنين قبل و بعد از مداخله در هر دو گروه سنجيده شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آزمون هاي كاي دو و تي مستقل و تي زوجي انجام شد.
يافته ها: ميانگين نمره دلبستگي مادر به جنين قبل از مداخله در دو گروه آزمايش و كنترل به ترتيب 60.8 ± 4.6 و 60.2 ±4.5 بود كه از نظر آماري معني داري نبود (p=0/544). در حالي كه اين ميانگين بعد از مداخله در دو گروه آزمايش و كنترل به ترتيب 64.1 ± 5.1 و 61.1 ± 5.1 بود كه اين اختلاف از نظر آماري معني دار بود (p<0.0001).
نتيجه گيري: آموزش رفتارهاي دلبستگي باعث افزايش ميزان دلبستگي مادر به جنين مي شود. لذا مي توان در طول دوران بارداري به مادران آموزش داد تا با انجام كار ساده اي چون لمس شكم در تحكيم روابط عاطفي بين خود و نوزادشان بكوشند.

The Effect of Training Attachment Behaviors on Maternal-Fetal Attachment in Primipara Mothers Visiting Selected Obstetric-Clinics of Shiraz City -2010
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: Maternal-foetal attachment (MFA) is a term which describes the emotional relationship between a pregnant woman and her foetus.MFA is the most beautiful and amazing phenomena occurs long time before birth which causes a pleasurable relation between mother and her fetus after childbirth. The present study was conducted to determine the effect of training attachment behaviors on maternal-foetal attachment in primipara mothers.
Methods: In this clinical trial, 84 primipara women were selected from two hospitals in Shiraz (Shoshtary and Hafez) in 2010. The participants were randomly allocated to the “experiment” and “control” groups. Data were collected from personal information and prenatal forms, and the maternal-fetal attachment questionnaire. Besides the usual pregnancy cares, the “experiment group” received four two-hour sessions of training course on attachment behavior in a month (once a week) and attachment behavior recording-forms were given to them every week . However, “control group” only received the routine prenatal care. Maternal-fetal attachment was measured before and after intervention in two groups. Data were analyzed using statistical tests such as Chi-square, T-test, and paired t-test.
Results: Before intervention, the mean score of MFA were respectively 60.8 ± 4.6 and 60.2 ±4.5 in experiment and control groups that showed no significant difference between the study groups (p=0/544). After intervention the scores changed into (64.1 ± 5.1 and 61.1 ± 5.1) respectively which significantly differed between the study groups (p<0.0001).
Conclusion: Results indicated that training attachment behaviors increases the maternal-fetal attachment. So, simple tasks such as palpation of the belly cause more emotional relationship between mother and her fetus during pregnancy.