تاثير وزوز گوش بر توجه شنوايي تقسيم شده و انتخابي در كارگران در معرض نويز شغلي

تازه هاي علوم شناختي

دوره 14 - شماره 3

Impact of Tinnitus on Divided and Selective Auditory Attention in Workers Exposed to Occupational Noise
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Objective: Occupational noise is one of the major causes of hearing loss and tinnitus. In the present study, the effect of occupational noise-induced tinnitus on auditory attention was investigated.
Method: A sample of 42 man, all workers, ages 40 to 56, participated in the study in three groups of workers with hearing loss, hearing loss and tinnitus, and normal hearing. Workers in two first groups had a long history of working in environments with excessive noise, and third group was matched control workers with normal hearing. For all subjects the Mini-Mental State Examination (MMSE) and the Bergen dichotic listening test were performed in identical conditions.
Results: In all three conditions of attention, including non-forced, forced right, and forced left attentions, right ear advantage (REA) was lower in tinnitus and hearing loss group than the two other groups. The difference between the tinnitus and hearing loss groups and the control group was significant in the non-forced attention condition (p<0.047). Furthermore, both groups had poorer result in the MSSE test compared to the control group p<0.025).
Conclusion: Our study revealed effect of noiseinduced tinnitus on selective and divided auditory attention. It seems that tinnitus is affects both both bottom- up and top-down processing of speech stimuli.