اثرات مصرف جيره غذايي حاوي چربي توسط خرگوش هاي باردار بر ويژگي هاي فراساختاري سلول هاي كبدي ذخيره كننده چربي (FSC) و ميزان كاهش ويتامين آ در نوزادان آنها

مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اهواز

دوره - شماره 34

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

كبد يكي از اندام هايي است كه در متابوليسم چربي و ذخيره ويتامين (آ) نقش مهمي دارد. در اين مطالعه اثرات مصرف جيره غذايي حاوي چربي توسط خرگوش هاي باردار بر وضعيت فراساختاري سلول هاي كبدي ذخيره كننده چربي در نوزادان آنها مورد بررسي قرار گرفته است. پانزده سر خرگوش (سه نر و 12 ماده) بالغ سالم از نژاد آلبينو با وزن متوسط 2000-1800 گرم و سن متوسط 6-5 ماهه از انستيتو پاستور ايران تهيه و به سه گروه كه هركدام شامل 4 ماده و يك نر بود تقسيم شدند. پس از جفت گيري و مشاهده پلاك واژينال، نرها از قفس ها خارج و ماده هاي گروه 1 با استفاده از جيره غذايي معمولي، گروه دو با استفاده از جيره غذايي حاوي 10% روغن ذرت و گروه سوم با استفاده از جيره غذايي حاوي 10% روغن ماهي تغذيه شدند. پس از طي دوره بارداري مادران و نوزادان به روش معمولي تغذيه و زماني كه نوزادان به سن 8 هفتگي رسيدند از كبد مادران و نوزادان اتوپسي تهيه گرديد. براي نمونه هاي مادري رنگ آميزي H&E و مطالعه با ميكروسكوپ نوري انجام گرفت. از كبد نوزادان مقاطع نيمه نازكي براي رنگ آميزي هاي H&E و متيلن بلو و بررسي با ميكروسكوپ نوري و همچنين تعدادي برش نازك براي بررسي با ميكروسكوپ الكتروني تهيه شد. نتايج بدست آمده در مادران نشان دهنده دژنرسانس چربي همراه با فيبروزيس بود. از سوي ديگر بررسي مقاطع نيمه نازك بيانگر افزايش سلول هاي كبدي ذخيره كننده چربي نسبت به گروه شاهد بوده و مطالعه مقاطع نازك با ميكروسكوپ الكتروني نشان دهنده تجمعات چربي درون سلولي در سلول هاي ذخيره كننده چربي كبد آنها بوده است. اين حقيقت اثبات شده است كه همواره بين تجمع چربي در سلول هاي ذخيره كننده چربي و استريفيكاسيون ويتامين (آ) و در نتيجه كمبود آن، رابطه اي مستقيم وجود دارد، لذا تصور ما اين است كه استفاده از چربي ها در اين تجربه باعث افزايش تجمع چربي هاي درون سلولي شده و احتمالا كاهش ويتامين (آ) ناشي از آن منجر به ريزش مو، كم اشتهايي و زخم هاي پوستي در مادران گرديده است.

Effects of fatty diet consumption during pregnancy on the fatty storage cells (FSC) ultra structure and decrease of vitamin A rate in the newborn rabbits liver
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Liver has an important role in lipid metabolism and vitamin A storage. This study was done to determine the effects of fatty diet consumption during pregnancy on the FSC and vitamin A status in newborn rabbit’s liver. In this study 15 rabbits were divided into 3 groups, each one contained 1 male and 4 females. After pregnancy, the pregnant rabbits divided to 3 groups; 1) Ordinary diet, 2) Diet containing 10% (Fish oil) and 3) Diet containing 10% (Corn oil). When the newborns became 8 weeks old, all of the animals were killed, the liver autopsies obtained, mother samples prepared for H&E staining and LM studies, but newborn for H&E and metylen blue staining and LM and TEM studies. We found lipid degeneration and fibrosis in the livers of mothers, but no changes in newborns with LM study. EM studies of newborn liver have shown increases in (FSC) that comes from fibroblast differentiation, and accumulation of fatty droplets within their cytoplasms. According to these findings we conclude that these changes are due to the consumption of fatty diets, which contain lipids, in spite of the verity of those lipids. According to other papers we suggest that this fatty accumulation in the FSC will be followed by vitamin A sterification, so vitamin A will decrease in the liver.