بررسي تأثير شيردهي از پستان و تماس پوست با پوست مادر- نوزاد بر روي درد ناشي از اولين تزريق در نوزاد تازه متولد شده

سلامت و بهداشت اردبيل

دوره 2 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: نوزادان به علت عدم تشكيل سيستم كنترلي نزولي كه در تعديل درد موثر است، نسبت به بالغين در برابر درد حساس‏ترند و استعداد بيشتري براي ابتلا به اثرات درد دارند و از آنجايي‏كه استفاده از روش‏هاي غير دارويي در كنترل درد نوزادان پيشنهاد مي‏شود، اين مطالعه با هدف تعيين تأثير توأم شيردهي از پستان و تماس پوست به پوست مادر- نوزاد، در كاهش درد ناشي از اولين تزريق عضلاني نوزاد ترم سالم انجام شده است.
روش كار: مطالعه حاضر يك مطالعه تجربي بوده و به‏صورت گروه‏هاي مداخله و شاهد در اتاق زايمان بيمارستان آموزشي علوي اردبيل در طي 8 ماه و در سال 1389 انجام شده است. تعداد نمونه‏ها 200 نفر (به‏صورت چهار گروه و هر گروه 50 نفر) بوده و گروه اول شاهد، گروه دوم شيردهي از پستان، گروه سوم تماس پوست با پوست مادر- نوزاد، و گروه چهارم شيردهي از پستان و تماس پوست با پوست مادر- نوزاد بودند. روش نمونه‏گيري تصادفي بوده و در هر چهار گروه، پژوهشگران به عنوان مشاهده‏گر از لحظه تزريق تا 45 ثانيه پس از تزريق، عوامل مورد بررسي در مقياس DAN (ابزار سنجش رفتاري درد نوزاد) و برگه مشاهده‏اي كه حاوي مشخصات دموگرافيك نوزادان بود را تكميل نمودند. هر مرحله با استفاده از نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون آناليز واريانس و آزمون تي تست تحليل گرديد.
يافته‏ها: ميانگين و انحراف معيار شدت درد بر اساس معيارهاي DAN به‏ترتيب در گروه اول (5.34، 1.379)، گروه دوم (3.70، 1.418)، گروه سوم (4.16، 1.726) و گروه چهارم (3.48، 1.460) بدست آمد و از نظر آماري اختلاف معني‏داري بين گروه اول (عدم مداخله) و چهارم (شيردهي با تماس پوست به پوست) مشاهده شد (0.04=p).
بحث و نتيجه‏گيري: با توجه به اين‏كه شدت درد در استفاده همزمان شيردهي از پستان و تماس پوست به پوست كمتر مي‏باشد، مي‏توان براي جلوگيري از اثرات روحي و رواني درد در نوزادان، از اين دو روش باهم در حين تزريق عضلاني نوزاد استفاده نمود.

The Effect of Breastfeeding and Skin to Skin Contact of Mothers and Infants on First Injection Pain of Newborn Infants
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background & Objectives: Infants are more sensitive than adults in pain staining due to disformation of descending control system. Since, non-pharmacological methods are recommended for infants’ pain control, this study aimed to determine combined effect of breastfeeding and maternal-infant skin to skin contact on pain of first injection in healthy term infants.
Methods: This clinical trial study was conducted on case and control groups in delivery room of Alavi Hospital for a period of 8 months in 1389.
200 infants were randomly selected and divided in four groups; group1: Control, group2: breast-feeding, Group 3: skin to skin contact of mother and infant, and group4: breast-feeding and skin to skin contact of mother and infants. Researchers observed all the DAN scale factors and completed observation paper from the moment of injection until 45 seconds later. Data were analyzed by chi- sq square and t test using SPSS software.
Results: Average pain severity was 5.34 for group 1, 3.70 for group 2, 4.16 for group 3, and 3.48 for group 4, based on DAN scale criteria. Statistically significant difference was observed between group 1(no intervention) and group 4 (breastfeeding with skin to skin contact) (p=0.04).
Conclusion: Since pain severity is decreased during breastfeeding and maternal- infants skin to skin contact, these two methods may be used to prevent mental and emotional consequences of intramuscular injection pain.

قیمت : 20,000 ريال