نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: بيماري پيسي يا وتيليگو از دسته بيماري هاي "خود ايمني" مي باشد كه در آن دستگاه ايمني بدن به دلائلي كه هنوز كاملا روشن نيست سلول هاي مولد رنگدانه پوست (ملانوسيت) را از بين مي برد. در اين مطالعه بيماري پيسي بعنوان نمونه اي از بيماري خودايمني با استفاده از آيات قرآن مجيد مورد بررسي قرار گرفته است.
روش كار: در اين مطالعه با استفاده از آيات شريفه 49 سوره آل عمران و 101 سوره مائده و ارائه شواهد تجربي به بيان مشكلات در زمينه پژوهش و درمان بيماريهاي خود ايمني از جمله پيسي پرداخته شد و راه حل هاي جديدي در اين زمينه پيشنهاد شده است.
يافته ها: پيسي بيماري شايع و شناخته شده براي مردم حداقل از 2000 سال پيش تا امروز است كه قرآن كريم از آن بعنوان معجزه قابل فهم براي مردم ذكر مي فرمايد. درمان و تحقيق در زمينه بيماري هاي خود ايمني از جمله پيسي مشكل است زيرا قرآن كريم آن را هم سنگ با زنده كردن مرده و شفاي كور مادرزاد از معجزات قلمداد ميفرمايد و بشر نيز عليرغم آشنائي طولاني مدت با اين بيماري تا به امروز دليل ايجاد آن را به درستي نمي داند و درمان موثري را براي آن در دسترس ندارد. اين بيماري تحت تاثير عواملي مثل پروتئينهاي شوك حرارتي قرار دارد كه از دير باز با بشر همراه بوده است. بعبارت ديگر مي توان گفت عوامل ايجاد كننده اين دسته از بيماريها كمتر تحت تاثيرشيوه زندگي و تغييرات زيست– محيطي است كه در قرن اخير اتفاق افتاد.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان داد كه در زمينه خود ايمني مشكل است و بايستي براي درمان آن از خداوند طلب فيض حكمت و دانش نمود.