مقايسه ميزان سطح سرمي ويتامين A در افراد سالم و مبتلا به آفتهاي عودكننده

مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان

دوره 24 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف : آفت راجعه دهاني يك بيماري التهابي محدود به مخاط دهان مي‌باشد. علت آن كاملاً شناخته نشده است. آنتي اكسيدان ماده‌اي است كه داراي توانايي براي حفظ مولكول‌ها از آسيب است و مي‌تواند شروع آن را به تاخير اندازد. هدف از انجام اين مطالعه مقايسه ميزان ويتامين A سرم در بيماران مبتلا به آفتهاي عود كننده دهاني و افراد سالم بود .
روش بررسي: مطالعه حاضر از نوع مورد مقطعي تحليلي بود. افراد مطالعه به دو گروه تقسيم شدند. 19بيمارمبتلا به آفتهاي دهاني به عنوان گروه مورد و 19 شخص سالم به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. هر دو گروه از لحاظ سن و جنس يكسان بودند. ميزان ويتامين A سرم در دو گروه اندازه‌گيري شد. در نهايت داده‌هابا آزمون t آناليز گرديدند .
يافته‌ها: ميانگين و انحراف معيار ويتامين A سرم در گروه مورد 2.3 ± 13.63 ميكروگرم بر ميلي‌ليتر و در گروه شاهد4.5 ± 23.94ميكروگرم بر ميلي‌ليتر بود و ما بين دو گروه اختلاف معني‌داري وجود داشت. (0.05 < P )
نتيجه‌گيري: با توجه به نتايج اين مطالعه مي‌توان اين گونه نتيجه‌گيري كرد كه سطح سرمي ويتامين A در افراد گروه مورد در مقايسه با افراد شاهد به طور معني‌داري پايينتر بود .

Serum vitamin A levels in aphtous patients compared with healthy subjects
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and Aim: Recurrent aphthous stomatitis (RAS) is the most common oral mucosal inflammatory disease, with unknown etiology. Antioxidants are able to preserve molecules from damage and also can delay the start of RAS. The aim of this study was to determine serum level of vitamin A as an antioxidant in RAS patients compared with normal subjects .
Materials and Methods: The total 38 subjects were divided into two groups of 19. One group consisted of aphthous patients and the other comprised of healthy subjects. The groups were matched by sex and age. Serum levels of vitamin A were measured in both groups. Finally data were analyzed with T tests .
Results: The mean and standard deviation of serum vitamin A was 13.63±2.3 µg/ml in RAS group and 23.9±4.5 µg/ml in control group. There was a significant difference between the two groups (p<0.05 ).
Conclusion: It was shown that serum levels of vitamin A in RAS patients were lower than that of normal individuals .

قیمت : 20,000 ريال