بررسي شيوع اختلالات اسكلتي عضلاني در دندان پزشكان عمومي شهر همدان

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان

دوره 19 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

هدف: اختلالات اسكلتي عضلاني و دردهاي مزمن ناشي از آن يكي از عوامل شايع آسيب هاي شغلي در بيشتر كشور ها مي باشد. هدف مطالعه حاضر تعيين شيوع اختلالات اسكلتي عضلاني در بين دندان پزشكان شهر همدان بود.
روش كار: در اين مطالعه توصيفي مقطعي 71 نفر از دندان پزشكان شاغل در شهر همدان شركت نمودند. براي گردآوري اطلاعات از پرسشنامه استاندارد نورديك استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماريSPSS-16 و آزمون هاي آماري t- test و مجذور كاي تجزيه و تحليل شدند.
نتايج : 46 نفر (64.8 درصد) از دندان پزشكان يكي از انواع اختلالات اسكلتي عضلاني را داشتند. به ترتيب بيشترين اختلالات در طي 12 ماه گذشته در بين دندان پزشكان گردن (49.7 درصد)، مچ و دست (47.8 درصد)، شانه (29.6 درصد)، فوقاني پشت (23.9 درصد)، تحتاني پشت (16.9 درصد)، يك يا هر دو زانو (14.1 درصد) و آرنج (1.4 درصد) بود.
نتيجه نهائي: از بين اختلالات اسكلتي عضلاني در حين كار گردن درد و اختلالات مرتبط با مچ و دست بيشترين شيوع را داشت. به نظر مي رسد كه اجراي مداخلات آموزشي در اين خصوص براي دندان پزشكان ضروري باشد.

Prevalence of Musculoskeletal Disorders among Hamadan General Dental Practitioners
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction & Objective: Musculoskeletal disorders are one of the most common causes of occupational injuries in most countries. The aim of this study was evaluation of musculoskeletal disorders prevalence among Hamadan general dental practitioners.
Materials & Methods: 71 dentists of Hamadan city were participated in this cross sectional descriptive study. Data were collected with standard Nordic questionnaire and were analyzed with t-test and chi square by using SPSS 16 software.
Results: 64.8 % of the dentists had one type of musculoskeletal disorders. The most common disorders in the past 12 months among the dentists were neck (49.7 %), wrist and hand (47.8 %), shoulder (29.6%), upper back (23.9 %), lower back (49.7 %), knees (14.1 %) and elbow, (1.41%) respectively.
Conclusion: The most prevalent disorders among dentists were neck, wrist and hand. Implementation of educational programs in this regard for dentists seems to be necessary.

قیمت : 20,000 ريال