مقايسه فراواني بيان ماركرهاي p53 و Ki-67 در انواع هيستولوژيك كارسينوم سلول بازال

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان

دوره 19 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه و هدف: كارسينوم سلول بازال(BCC) شايعترين تومور بدخيم مبتلاكننده انسان است. در پاتوژنز اين تومور بيش از همه نقش اشعه ماوراء بنفش شناخته شده است. علاوه بر اين اخيراً برخي ماركرهاي ايمونوهيستوشيميايي مانند پروتئين p53 و يا آنتي ژن Ki-67 در پاتوژنز BCC مطرح شده اند. همچنين برخي مطالعات از آنها به عنوان عوامل پيش آگهي دهنده در موارد عود يا متاستاز نام برده اند. اين مطالعه جهت تعيين فراواني و شدت بيان اين ماركرها در نمونه هاي BCC انجام شده است.
روش كار: مطالعه حاضر نوعي مطالعه توصيفي- تحليلي است كه بر روي 100 نمونه بدست آمده از بيماران مبتلا به BCC انجام شده است. ابتدا نمونه ها با فرمالين فيكس شده و با استفاده از رنگ آميزي هماتوكسيلين-ائوزين با ميكروسكوپ نوري مشاهده شدند و تايپ هيستوپاتولوژيك BCC تعيين شد. سپس با استفاده از كيت هاي آزمايشگاهي مخصوص از نظر p53 و Ki-67 مورد ارزيابي قرار گرفتند. لام هاي آماده شده از نظر بيان يا عدم بيان و نيز شدت بيان اين ماركرها بررسي شدند. اطلاعات ديگري مانند سن، جنس، ناحيه آناتوميك درگير و تايپ هيستوپاتولوژيك به همراه نتايج بدست آمده از بررسي اين بيوماركرها استخراج شده و با استفاده از نرم افزار آماري SPSS 15.0 آناليز شدند.
نتايج: از 100 بيمار شركت كننده در مطالعه 62% مرد و 38% زن بودند. ميانگين سني مبتلايان 14.36± 63.97 سال بدست آمد. درصد فراواني بيان Ki-67 و p53 به ترتيب 60% و 76% بود. از نظر شدت بيان Ki-67، 30% نمونه ها بيان قوي و 70% بيان ضعيف داشتند. اين مقدار براي p53 ، 30% بيان ضعيف و 70% شدت بيان قوي از خود نشان دادند. از نظر ارتباط بين فراواني و يا شدت بيان اين ماركرها با متغيرهايي مانند سن، جنس، محل آناتوميك ضايعه، و تايپ پاتولوژيك ضايعات بررسي انجام شد كه در اغلب موارد ارزشP بالاتر از رقم معناداري تعريف شده (0.05) بدست آمد، بجز در مورد ارتباط بين سن بيماران و شدت بيان Ki-67 در سنين پايين تر كه ميزان بيان اين ماركر قويتر بود(P=0.036).
نتيجه نهايي: با توجه به نتيجه بدست آمده در مورد بيان p53 و Ki-67 در بيماران BCC مي توان گفت از نظر فراواني بيان اين ماركرها مطالعه حاضر با ساير مطالعات همخواني دارد اما از نظر ارتباط بين شدت بيان اين ماركرها با واريان هاي پاتولوژيك خاص، جنس و با ناحيه آناتوميك مبتلا ، مطالعه حاضر تأييدكننده اين ارتباط نبود و تفاوت هاي بدست آمده از نظر آماري معنادار نبودند.

Comparative Study of p53 and Ki-67 Expression in Different Histologic Variants of Basal Cell Carcinoma
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction & Objective: Basal cell carcinoma is the most common malignant tumor in humans. The role of ultraviolet radiation is well known in pathogenesis of BCC. More recently some immunohistochemical markers such as p53 gene and Ki-67 antigen are suggested in the pathogenesis. Some of the recent studies correlate these markers to recurrence or metastasis of the tumor. This study is done to investigate the prevalence and severity of expression of these two markers in various sub-types of BCC.
Materials & Methods: This is a cross-sectional study done on 100 cases of BCC. At first the specimens were fixed by formalin, and stained by hematoxylene-eosin. Histological type of the tumor was determined. Expression and intensity of p53 and Ki-67 was investigated immunohistochemically. Other data such as age, sex, anatomical site of the tumor were detected. Data were analyzed by SPSS 15.0.
Results: There were 62% male and 38% female in 100 cases of our study. Mean age of the cases was 63.97±14.36. Prevalence of expression of Ki-67 and p53 was 60% and 76%. The intensity of the Ki-67 was strong in 30% and weak in 70% of cases and for p53 that was 70% strong and 30% weak. P-value for correlation between these two markers and other variables such as anatomical site, pathological type, sex was greater than 0.05, except for the correlation between age and intensity of Ki-67(P=0.036).
Conclusion: The results of our study showed that the rates of expression of the markers were compatible with some other studies. However, our results didn't support the correlation between intensity of these markers in BCC specimens and the pathological type of the tumor or other variables.

قیمت : 20,000 ريال