تأثير آموزش همتايان بر كيفيت زندگي بيماران مبتلا به سرطان پستان پس از جراحي

پايش، فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي

دوره 11 - شماره 5

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سرطان پستان شايع‌ترين نوع سرطان در ميان زنان است. با افزايش روزافزون بهبوديافتگان سرطان پستان اهميت كيفيت زندگي در اين بيماران آشكار مي‌گردد. هدف از اين مطالعه مداخله‌اي تعيين تأثير آموزش همتايان بر كيفيت زندگي بيماران پس از جراحي برداشتن پستان در زنان مراجعه‌كننده به كلينيك‌هاي سرطان وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شيراز بود.
در اين مطالعه 99 بيمار مبتلا به سرطان پستان كه راديكال ماستكتومي شده‌بودند، شركت داشتند كه به طور تصادفي در دو گروه آزمايش و شاهد قرار گرفتند. سپس گروه آزمايش به طور تصادفي به 5 گروه تقسيم شدند و به مدت يك‌ماه هفته‌اي يكبار در برنامه آموزش همتايان شركت نمودند. جهت بررسي كيفيت زندگي از پرسشنامه استاندارد 30 سئوالي در رابطه با سرطان [QLQ-C30] و از پرسشنامه 23سئوالي كيفيت زندگي در رابطه با سرطان پستان [QLQ-BR23] استفاده گرديد. داده‌هاي جمع‌آوري شده به وسيله نرم افزار SPSS با استفاده از آزمون‌هاي مجذور كاي، تي مستقل و اندازه‌هاي تكراري چند متغيره مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. مقايسه قبل، بلافاصله و دو ماه پس از مداخله نشانگر تغييرات آماري معني‌دار در جهت افزايش عملكرد در كليه حيطه‌هاي عملكردي و كاهش علايم در گروه آزمايش نسبت به گروه شاهد بود (0.001>P). آموزش همتايان سبب ارتقاي كيفيت زندگي بيماران پس از جراحي برداشت پستان مي‌گردد.

Effect of peer-lead education on quality of life of mastectomy patients
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Objective (s): The effect of peer education on quality of life in women after mastectomy referred to cancer clinics affiliated with Shiraz University of Medical Sciences.
Methods: Ninty Nine women in stage І and ІІ of breast cancer with one year after modified radical mastectomy took part in the study. Quality of life was measured using the European organization for research and treatment of cancer quality of life questions (QlQ-C30) and its breast cancer supplementary measure (QLQ-BR23) at three points in time: before , after ,two months after intervention in both groups. The experimental group were randomly assigned to five groups. For the experimental group peer education was conducted weekly for one month. Data analysis was performed by using chi square, t test, and repeated measurement multivariate to compare quality of life differences over time.
Results: In the experimental group the results showed a statically significant increase in all performance aspects of life quality and decreasing symptoms (P<0.001), but in control group there was no significant difference in all aspects of life quality.
Conclusion: peer led instruction is a useful intervention for people suffering from breast cancer by improving the quality of life.