بررسي هورمون‌هاي استروئيدي در شيرگاوميش‌هاي غير باردار و در دوره‌هاي مختلف بارداري

مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه(نام قديمي، فصلنامه بهبود)

دوره 15 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه: شير يكي از منابع با ارزش تغذيه انسان است. اما اخيراً گزارشاتي وجود دارد كه سلامت آن را به‌دليل وجود هورمون‌هاي استروئيدي زيرسؤال برده است. مطالعه حاضر به‌منظور بررسي ميزان وقوع هورمون هاي استروژني شامل استرون، 17بتا-استراديول و استريول در شير خام و پاستوريزه گاوميش هاي آبستن و غيرآبستن انجام گرديد.
روش‌ها: نمونه هاي شير جمع آوري‌شده با استفاده از روش‌هاي استخراج مايع- مايع، غيركونژوكه شدن با آنزيم گلوكورونيداز/ سولفاتاز و با كمك ستون هاي استخراج فاز جامد 18 كربنه تخليص شدند و استروژن‌ها با استفاده از روش كروماتوگرافي مايع با آشكارساز فلورسانس آناليز گرديدند.
يافته ها: مقادير آزاد (554.1±77.0 ng/L) و تام (701.6±44.7 ng/L) استرون داراي بيشترين مقدار بودند و به‌دنبال آن 17بتا- استراديول (E2) بيشترين سهم را به خود اختصاص داده بود درحالي‌كه مقادير استريول (E3) پايين‌تر از حد تشخيص بود (ng/L10). كمترين (E2: 28.1±4.4ng/L و E1: 554.1±77.0) و بيشترين (E2: 108.2±9.1 ng/L و E1: 1014.7±123.8) غلظت استروژن‌ها در شيرخام، به‌ترتيب در حيوانات غيرآبستن و در سه ماهه سوم آبستني تشخيص داده شد. غلظت استروژن‌ها در شيرهاي پاستوريزه، تفاوت معناداري (P>0.05) را با غلظت آ‌نها در شيرهاي خام نشان نداد.
نتيجه گيري: شير گاوميش به‌دليل دارا بودن چربي بيشتر، حاوي مقادير بيشتري از هورمون‌هاي استروژني است؛ از اين‌رو مصرف شير گاوميش، به‌ويژه شير حاصله از حيوانات باردار در سه‌ماهه آخر آبستني، شايد به‌عنوان يكي از فاكتورهاي خطر ابتلا به سرطان محسوب شود.

Steroid hormones level in milk of non-pregnant and pregnant river buffalos at various gestational trimesters
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Milk is a valuable sources of nutrition in the human diet however; there are reports on safety of milk steroid hormones contain. This study designed to determine the level of steroid hormones including estrone (E1), 17β-estradiol (E2), and estriol (E3) in raw and pasteurized milk from non-pregnant and pregnant buffalos.
Methods: Steroids was extracted using liquid extraction, enzymatical deconjugation, and C18 solid-phase extraction from collected milk samples. Estrogens were analyzed using high performance liquid chromatography equipped by fluorescence detector.
Results: Free E1 (554.1±77.0 ng/L) and deconjugated E1 (701.6±44.7 ng/L) was found highest level estrogen followed by E2, while E3 level was under the detection limit (10 ng/L). The lowest E1: 554.1±77.0 and E2: 28.1±4.4ng/L estrogens level were determined in raw milk from non-pregnant and highest E1: 1014.7±123.8 and E2: 108.2±9.1 ng/L estrogens were found in milk of animals in the third trimester of gestation. The estrogens concentration in pasteurized milk did not show significant (P>0.05) differences with those in raw milk.
Conclusion: As buffalo milk poses more fat than cow's milk, it may contain higher level of steroid hormones. Since consumption of buffalo's milk with higher amount of steroidal hormones could be considered one of the potential risk factors for carcinogenesis.